2016-01-14

Bevallási nyilatkozat

A 2015. évi adóbevallással kapcsolatos határidők, tudnivalók

IV. Bevallási nyilatkozat - 2015. évre választható először

Amennyiben 2015. adóévben kizárólag a munkáltatódtól származott jövedelmed, adó-, illetve adóalap - kedvezményt nem kívánsz érvényesíteni (nincs családi kedvezmény, első házasok családi kedvezménye, betegségre való tekintettel sem érvényesítenél semmit, nincs önkéntes kölcsönös biztosító pénztári, nyugdíj-előtakarékossági, valamint nyugdíjbiztosítási befizetésed) és év közben sem érvényesítettél, adódról – az 1+1% kivételével – nem kívánsz rendelkezni (tehát a munkáltatótól kapott igazoláson kívül csak az adó 1+1%-os felajánlásáról nyilatkozhatsz), akkor lehetőséged van úgynevezett bevallási nyilatkozatot tenni.

A nyilatkozatod és a rendelkezésre álló adatok alapján az adóhatóság 2016. május 20-áig megállapítja az Ön adódat. A nyilatkozatot 2016. február 1- jéig a munkáltatója felé kell megtenned a 15M30 jelű összesített igazoláson. Ha szeretnéd, hogy a NAV készítse el ezt a bevallásod, de nincs munkáltatód, aki felé nyilatkozhatnál, úgy közvetlenül a NAV felé teheted meg a nyilatkozatod a 15NY31 jelű nyomtatványon 2016. február 1-jéig.

Fontos, ez a nyilatkozat sem visszavonható, továbbá 2016. február 1-jét követően nincs lehetőség a nyilatkozat megtételére! A nyilatkozat a jogkövetkezmények szempontjából bevallásnak minősül, tehát a nyilatkozat megtételén kívül más teendőd nincs, ha jogosult van ennek a választására s ezt is választod.

Bevallási nyilatkozat
26/A. § (1) Ha a magánszemély az adóévben kizárólag munkáltatótól származó jövedelmet szerzett és megfelel a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott feltételeknek, bevallási kötelezettségének a munkáltatójához megtett bevallási nyilatkozat útján is eleget tehet. A nyilatkozattétel időpontjában munkáltatóval nem rendelkező magánszemély a nyilatkozatot az állami adó- és vámhatóságnál, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton vagy papíralapon teheti meg.
(2) A bevallási nyilatkozatban a magánszemély az adóévet követő év január 31-ig nyilatkozik arról, hogy a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott feltételeknek megfelel, és kéri, hogy adóját az állami adó- és vámhatóság állapítsa meg. A határidő jogvesztő, a nyilatkozat nem vonható vissza. Ha a magánszemély egyidejűleg több munkáltatóval áll jogviszonyban, a nyilatkozatot az egyik - választása szerinti - munkáltatójánál teszi meg. A bevallási nyilatkozat a jogkövetkezmények szempontjából adóbevallásnak minősül.
(3) A munkáltató a 31. § (2) bekezdése szerinti bevallásában az adóévet követő év február 12-ig az állami adó- és vámhatóság részére adatot szolgáltat azon magánszemélyekről, akik bevallási nyilatkozatot tettek.
(4) Az állami adó- és vámhatóság azon magánszemélyek adóját, akik bevallási nyilatkozatot tettek, és bevallási kötelezettségüket más módon nem teljesítették, az adóévet követő év május 20-ig állapítja meg a munkáltató 31. § (2) bekezdése szerinti bevallása alapján. Az adó megállapításáról az adóhatóság a magánszemélyt nem értesíti, kivéve, ha a munkáltató az adó, adóelőleg összegét nem a törvényben meghatározottak szerint állapította meg és vonta le, és ez a magánszemélynél különbözetet eredményez. Ilyen esetben az adóhatóság a különbözetről határozatot hoz.
(5) Amennyiben a munkáltató által benyújtott havi adó- és járulékbevallást érintő utólagos adómegállapításra, önellenőrzésre vagy javításra tekintettel a magánszemély adójának összege a (4) bekezdésben meghatározott adómegállapítást követően változik, úgy az adóhatóság a különbözet összegét határozatban közli a magánszeméllyel. Ebben az esetben az adóhatóság a magánszemély terhére jogkövetkezményt nem állapít meg.
(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti határozat a magánszemély önellenőrzéshez való jogát nem érinti, és nem keletkeztet ellenőrzéssel lezárt időszakot.
(7) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott feltételek hiányát az adóhatóság a nyilvántartásában szereplő adatok alapján megállapítja, e tényről a magánszemélyt - az adó megállapítását megelőzően - tájékoztatja.
(8) Az adóhatóság által a (4) bekezdés szerint megállapított adót a magánszemély önellenőrzéssel helyesbítheti, ha bevallási nyilatkozatot - az (1) bekezdésben meghatározott feltételek hiánya miatt - nem tehetett volna. Önellenőrzés hiányában az adóhatóság a (4) bekezdésalapján megállapított adó és a tényleges kötelezettség közötti adókülönbözetet a magánszemélynél utólagos adómegállapítás keretében állapíthatja meg.


Remélem segítettem!

Üdvözlettel,

Marcsika


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése