2016-01-12

A munkáltató, kifizető által kiállított a bevallás kitöltéséhez nélkülözhetetlen és az adóalapot vagy adót csökkentő egyéb igazolás megőrzése

A 2015. évi adóbevallással kapcsolatos határidők, tudnivalók

II. A munkáltató, kifizető által kiállított a bevallás kitöltéséhez nélkülözhetetlen és az adóalapot vagy adót csökkentő egyéb igazolás megőrzése

A nagy örvendezés közepette, hogy megkaptuk az igazolásokat időben, ne feledjük, hogy ha önadózók leszünk, akkor biztos hogy szükségünk lesz még ezekre a dokumentumokra, esetleg ezt követően, évek múlva is kérheti például a hatóság szorgos munkatársa, tehát mindenképp őrizzük meg az összes papírt amit kapunk, amikből összeáll majd az adóbevallásunk.

De meddig kell őrizgetni? 5 évig. Mikortól 5 évig?


2003. évi XCII. törvény
az adózás rendjéről

A bizonylat megőrzése

47. § (1) A 44. § (1) bekezdésében meghatározott iratokat az ezek vezetésére kötelezett adózó az adóhatósághoz bejelentett helyen köteles őrizni.
(2) Az iratokat a könyvelés, feldolgozás időtartamára más helyre lehet továbbítani, az adóhatóság felhívására azonban azokat 3 munkanapon belül be kell mutatni.
(3) Az iratokat az adózónak a nyilvántartás módjától függetlenül az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kell megőriznie.

Ez azt jelenti, hogy a 2015. évi adóbevallási kötelezettségünket 2016-ban (február 25-ig vagy 2016. május 20-ig) teljesítjük, s innen, az adómegállapítástól számítjuk az 5 évet, ami 2016 + 5 = 2021.

(4)  A munkáltató (kifizető) az általa megállapított adó, adóelőleg alapjául szolgáló bizonylatokat a (3) bekezdésben foglalt időpontig megőrzi.
(5) Az adókötelezettség megszűnése esetén az iratokat a (3) bekezdésben foglalt időpontig megőrzi:
a) a jogi személy jogutódja vagy jogszabályban, határozatban erre kötelezett,
b) a szakcsoport működését jóváhagyó szövetkezet vagy állami gazdaság,
c) a jogi személy felelősségvállalásával működő gazdasági munkaközösségért felelősséget vállaló jogi személy,
d)  a közkereseti társaságnál és a betéti társaságnál a jogszabályban meghatározott személy.
(6) A magánszemély az iratait maga köteles megőrizni. Ha az adókötelezettség a magánszemély halála miatt szűnt meg, az iratokat a vele közös háztartásban élt hozzátartozója, ennek hiányában az örökös köteles az állami vagy az önkormányzati adóhatósághoz továbbítani.
(7)  Amennyiben a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés szerinti kölcsönös egyeztetési eljárás lefolytatásához szükséges, az adózó, a munkáltató (kifizető) köteles az állami adó- és vámhatóság felszólítására - a felszólításban megjelölt időpontig és terjedelemben - az adómegállapításhoz szükséges iratok, bizonylatok megőrzésére. Az őrzési kötelezettség szükség szerint több alkalommal meghosszabbítható, azonban a meghosszabbítás legkésőbb a kölcsönös egyeztető eljárás lezárultának időpontjáig tarthat. Ezeket a rendelkezéseket az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény 4. § (1) bekezdés 4. pontja és 42. §-a szerinti Választottbírósági egyezmény szerinti kölcsönös egyeztetési és választottbírósági eljárás során is megfelelően alkalmazni kell.
(8)  Az e § (1)-(6) bekezdéseiben foglalt kötelezettség az iratok eredeti példányára, vagy - ha azt jogszabály nem zárja ki - eredeti példány hiányában a külön jogszabályban előírt módon, elektronikus úton előállított hiteles másolatára vonatkozik. Az adóigazgatási eljárásban az irat eredeti példánya - ha annak megőrzését jogszabály nem írja elő, és adózó azzal nem rendelkezik - nem kérhető.
47/A. § Az adózó, ha bizonylatot, könyvet, nyilvántartást online hozzáférést biztosítva, elektronikusan őrzi meg, köteles ellenőrzés esetén az adóhatóság részére az elektronikus hozzáférést, letöltést biztosítani.

Tehát, ha nem az asztalfiókban őrzöd a dokumentumokat, hanem a  számítógépeden, akkor egy ellenőrzés esetén a fentiekre számíthatsz.


Remélem segítettem!

Üdvözlettel,


Marcsika

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése