2016-01-11

A munkáltató, kifizető igazolás kiállítási kötelezettsége

A 2015. évi adóbevallással kapcsolatos határidők, tudnivalók

I. A munkáltató, kifizető igazolás kiállítási kötelezettsége

A legáltalánosabb az éves bevallással kapcsolatban - ha munkavállalók vagytok egy cégnél, vállalkozónál…, bérbeadtok kifizetőnek, vagy bármilyen olyan jövedelmetek van, ahol nem ti magatok állapítjátok meg év közben az adót, s fizetitek be (például megbízási díj minimálbér 30%-át elérő összeghatár felett) -, hogy a munkáltatónak, kifizetőnek a magánszemélyek éves adókötelezettségének teljesítésével kapcsolatban igazolás kiállítási kötelezettsége van felétek. Ennek a határideje idén 2016. február 1. (január 31. lenne, de mivel most ez munkaszüneti nap, ezért február 1.).

Ez mit jelent? Legkésőbb 2016. február 1-jéig meg kell kapnod a munkáltatótól (munkabér), a kifizetőtől (bérleti díj, megbízási díj, osztalék) - ideértve az adóköteles társadalombiztosítási ellátást teljesítő társadalombiztosítási kifizetőhelyet is- (például táppénzről) a 2015. évben teljesített kifizetéseiről, juttatásairól az összesített igazolást, igazolásokat.

Az adókedvezményre jogosító igazolásokat február 15-ig várjátok. Ilyen adókedvezmények például az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakba, nyugdíjelőtakarékossági számlákra befizetett összegekre járó adókedvezmények, nyugdíjbiztosítási szerződés alapján történő befizetetések után a szerződőt megillető kedvezmények, melyeket az igazolások alapján tudod beállítani a bevallásodba, vagy a munkáltatód ha munkáltatói adómegállapítást kérsz, vagy egy könyvelő, vagy aki az adóbevallásod elkészíti.

Ha év közben szűnt meg a munkaviszonyod, akkor a munkaviszony megszűnésekor kellett, hogy megkapd az igazolást. Ha így volt, remélem jól eltetted, mert a munkáltató már nem adja ki automatikusan még egyszer, hisz úgy van vele, hogy már megkaptad.

Nézzük, hogy fogalmaz a törvény a fentiekkel kapcsolatban.

2003. évi XCII. törvény
az adózás rendjéről

A bizonylat és igazolás kiállítása

46. § (1) A kifizető és a munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani, és a kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik a magánszemély bevételének teljes összege és jogcíme, az adóelőleg, adó, a járulék, valamint a kifizetőt és a munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulék alapjául szolgáló összeg, illetve a kifizetőt, munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulék, valamint a levont adóelőleg, adó, járulék összege. A munkáltató a kifizetést követően a kiadott bizonylaton feltünteti az adóelőleg megállapításakor figyelembe vett családi adókedvezmény összegét. E rendelkezést kell alkalmazni az adóköteles társadalombiztosítási ellátást teljesítő társadalombiztosítási kifizetőhelyre is. A munkáltató, a kifizető és az adóköteles társadalombiztosítási ellátást teljesítő társadalombiztosítási kifizetőhely a magánszemélynek - a vállalkozó részére e minőségében teljesített kifizetések kivételével - az előzőekben említettekről, továbbá a kifizetéskor figyelembe vett bevételcsökkentő tételekről, valamint az adót, adóelőleget csökkentő tételekről az elszámolási évet követő év január 31-éig összesített igazolást (a továbbiakban: összesített igazolás) ad. A magánszemély a vele együtt élő házastársát (élettársát) megillető, de az általa igénybe nem vehető családi kedvezményt
a) adóbevallásában,
b) munkáltatói adómegállapítás során,
c) az a)-b) pontokban meghatározott esetekben önellenőrzéssel
veheti igénybe.
 (3) A társadalombiztosítási szerv az általa kifizetett adóköteles társadalombiztosítási ellátás teljes összegéről, a kifizetett összegről és a levont adóelőlegről a magánszemély részére, naptári éven belül az ellátási időszak végén (az utolsó kifizetéskor), teljes naptári évet lefedő ellátási időszak esetén a naptári évet követő január hónap 31. napjáig ad igazolást.
(4) Az olyan igazolást, amelynek alapján az adózó a bevételét, az adóalapját vagy az adóját csökkentheti, a kedvezményre való jogosultság keletkezésének időpontjában, de legkésőbb az adóévet követő év február 15-ig kell kiadni.
(5) Ha a magánszemély munkaviszonya év közben megszűnik, a munkáltató az adóévben általa kifizetett jövedelemről és a levont adóelőlegekről szóló bizonylatot (igazolást, adatlapot) a munkaviszony megszűnésének időpontjában köteles a magánszemély részére kiadni. Az igazolásnak tartalmaznia kell az adóéven belüli előző munkáltató által közölt adatokat is.
(6) Az igazolást az (5) bekezdés szerint kell kiadni a magánszemély nyugdíjazása vagy halála esetén is. A magánszemély halála esetén az igazolást a vele közös háztartásban élt hozzátartozója, ennek hiányában örököse részére kell kiadni.
(7) A kifizető, a munkáltató a magánszemélynek kifizetett összegekről, a levont, illetve megállapított adóról a könyvvezetésre vonatkozó szabályok szerint nyilvántartást köteles vezetni.
(8) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének a megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet, és az adózónak bizonylatot ad.
(9) A kifizető olyan bizonylatot (igazolást) állít ki az osztalékban részesülő személynek, amely tartalmazza a kifizető és a bevételt, jövedelmet szerző nevét (elnevezését), adóazonosító számát, székhelyét (telephelyét), lakóhelyét, a kifizetés jogcímét, az osztalék kifizetésének évét, a bizonylat (igazolás) kiállításának időpontját, az adó alapját és a megállapított adó összegét. Osztalékelőleg fizetése esetén, illetőleg ha az osztalék-, társasági adót a kifizető nem vonta le, adó-visszatérítésre jogosító igazolás nem állítható ki.


Remélem segítettem!

Üdvözlettel,

Marcsika


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése