2016-01-04

Az adóelőleg-nyilatkozat 2016. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről

Januárban a munkáltatóknak és a munkavállalóknak is akad feladata mind az előző, mind az adott adóévvel kapcsolatban. Nézzük, mire is figyeljen elsősorban a munkavállaló?

Ne feledjétek el időben leadni a nyilatkozatokat! Miről? Nézzük, mik a legjellemzőbbek:

1.)            Adóelőleg-nyilatkozat a 2016. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről.

Nem kötelező, kérhető. Van aki például nem kéri a (minden) gyermek után a kedvezményt, így a következő évben, mikor az adóbevallás elkészül, egy összegben jut hozzá a családi adókedvezmény összegéhez. Bizony a nyári költségvetés összeállításánál jól jöhet, de az is jó, mikor havonta jön a plusz pénz.
2016-tól változik ismét a családi adókedvezmény, de milyen összegről is beszélünk?
A családi kedvezmény 2016-ban – az eltartottak lélekszámától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként egy eltartott esetén 66 670 forint, kettő eltartott esetén 83 330 forint, három vagy annál több eltartott esetén 220 000 forint.

Ez még nem a csörgő forint, azt ebből számoljuk, mégpedig úgy, hogy az adókulcs 2016. január 01-től 15% és a családi kedvezményt szorozzuk ezzel a kulccsal.

Egy gyermek esetében havonta és kedvezményezett eltartottanként  66.670.- x 15% =  ~10.000.-
Kettő gyermek esetében havonta és kedvezményezett eltartottanként  83.330.- x 15% = ~12.500.-
Három vagy annál több gyermek esetében havonta és kedvezményezett eltartottanként  220.000.- x 15% = ~33.000.-

Tehát akinek egy kedvezményezett eltartott gyermeke van, azt 10.000.- forinttal vihet többet haza, akinek kettő kedvezményezett eltartott gyermeke van az (2x12.500.-) = 25.000.- forinttal vihet többet haza, akinek három vagy több kedvezményezett eltartott gyermeke van, az annyiszor 33.000.- forinttal vihet többet haza, amennyi kedvezményezett eltartott gyermeke van.

Azért hangsúlyozom, hogy kedvezményezett eltartott, mert van eltartott és kedvezményezett eltartott. Az eltartott beleszámít a létszáma a kedvezmény számításánál, de maga a kedvezmény nem jár utána, míg a kedvezményezett eltartott beleszámít a létszámba, és kedvezmény is jár utána.

Példával:

Ha egy családban 10 és 12 éves gyermekek (kedvezményezett eltartottak) mellett olyan 18 évnél idősebb gyermek is van, aki felsőoktatási intézményben első akkreditált felsőfokú iskolai rendszerű szakképzésben, első egyetemi vagy főiskolai szintű képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik (eltartott), akkor a családban az eltartottak száma három. Ebben az esetben a kedvezményezett eltartottak (két fő) után fejenként és havonta 220 000 forint adóalapot csökkentő családi kedvezmény vehető igénybe, tehát 2 x 33.000.- forintot jelent kézzelfoghatóan a három gyermek.

Nézzük mit ír pontosan a NAV oldalán a tájékoztató ezzel kapcsolatban?

Tisztelt Adózó! Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója, vagy összevonás alá eső rendszeres jövedelmet juttató kifizetője az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembevételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban töltse ki és adja át munkáltatójának, kifizetőjének. Mielőtt a nyilatkozatot leadná, a nyilatkozat II. Blokkját az Ön házastársának (jogosultnak minősülő élettársának), a nyilatkozat IV. Blokkját pedig a házastársa (élettársa) munkáltatójának is ki kell töltenie. Az adóelőleg-nyilatkozat nem kizárólag munkáltató számára adható, hanem olyan kifizető felé is, aki összevonás alá eső rendszeres jövedelmet juttat. Ilyennek kell tekinteni különösen a havi, heti bért, munkadíjat, tiszteletdíjat, személyes közreműködés ellenértékét, egyéb juttatást. Ilyen kifizetőnek minősül például az a megbízó, aki rendszeresen juttat megbízási szerződés alapján díjat a magánszemélynek. A személyi jövedelemadó törvény alkalmazásában munkáltatónak kell tekinteni azt, aki bért fizet ki, illetve a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tag tekintetében a társas vállalkozást. Bérnek minősül a munkabér, de az adóköteles társadalombiztosítási ellátás, például a gyermekgondozási díj is, így a kedvezmény azzal szemben is érvényesíthető.
A munkáltató (a kifizető) a nyilatkozatban foglaltakat az adóéven belül az átadást követő kifizetéseknél veszi figyelembe. A nyilatkozat tartalmát érintő bármely változás esetén Ön köteles haladéktalanul új nyilatkozatot tenni, vagy a korábbi nyilatkozatot visszavonni. Amennyiben a munkáltatója (kifizetője) felé tett családi kedvezmény-nyilatkozatát módosítja, úgy ezt az I. Blokk jobb felső részén erre a célra szolgáló négyzetben (Módosított nyilatkozat) kell X-szel jelölnie. A nyilatkozat egyik példányát a munkáltatónak, másik példányát pedig Önnek kell az adóbevallás elkészítéséhez szükséges bizonylatokkal együtt az elévülésig, azaz 5 évig megőriznie.
Az adóelőleg megállapítása során a családi kedvezményt a házastársak, az élettársak – az összeg vagy a kedvezményezett eltartottak számának felosztásával – közösen is igénybe vehetik azzal, hogy erre az élettársak csak a később ismertetett esetben jogosultak. Ha a családi kedvezményre ugyanazon kedvezményezett eltartott után több magánszemély jogosult, illetve ha a magánszemélyek a családi kedvezményt közösen veszik igénybe, akkor a jogosultaknak a nyilatkozatot közösen kell megtenniük.
Figyelmeztetés: Amennyiben Ön a nyilatkozattételkor fennálló körülmények ellenére a családi kedvezmény érvényesítését jogalap nélkül kéri, aminek következtében az adóbevallása alapján 10 ezer forintot meghaladó befizetési különbözet mutatkozik, a befizetési különbözet 12 százalékát különbözeti-bírságként kell megfizetnie.
Jogosultság a családi kedvezményre
A családi kedvezmény – a feltételek fennállása esetén – az Ön összevont adóalapját csökkenti. Abban az esetben, ha Ön e nyilatkozattal kéri a családi kedvezmény érvényesítését, a kedvezmény az adóelőleg alapját – és ezért a munkáltatójától, kifizetőjétől származó adóévi jövedelmeiből fizetendő adóelőleg összegét is – csökkenti.
A családi kedvezmény 2016-ban – az eltartottak lélekszámától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként egy eltartott esetén 66 670 forint, kettő eltartott esetén 83 330 forint, három vagy annál több eltartott esetén 220 000 forint.
A családi kedvezmény a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy eltartott esetén havonta és kedvezményezett eltartottanként 10 ezer forinttal, két eltartott esetén 12 500 forinttal három vagy több eltartott esetén havonta és kedvezményezett eltartottanként 33 ezer forinttal magasabb összegű nettó kereset áll a családok rendelkezésére.
A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult
-      az a magánszemély, aki jogosult a családi pótlékra, ideértve azt az esetet is, amikor a gyermeküket bírósági ítélet alapján felváltva gondozó szülők a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) alapján 50-50 százalékban jogosultak a családi pótlékra (közös felügyelet). A közös felügyelet alatt álló gyermekre tekintettel a szülők a családi kedvezményre is 50-50 százalékos arányban jogosultak, tehát saját eltartottjaik számától függően 33 335 (a 66 670 fele), 41 665 (a 83 330 fele), vagy 110 000 (a 220 000 fele) forintot érvényesíthetnek a közösen felügyelt gyermek után. A kedvezményt azonban egymás között nem érvényesíthetik közösen, viszont a (jelenlegi) házastársukkal a rájuk vonatkozó kedvezményt közösen is igénybe vehetik;
-      a családi pótlékra jogosult szülővel együtt élő élettárs is akkor, ha az érintett gyermekkel közös lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és a szülővel élettársként legalább 1 éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja (ilyen jogcímen az élettársat legkorábban 2016. január 1-jétől lehet a Cst. alapján családi pótlékra jogosultnak tekinti);
-      a jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa (pl. a nevelőszülő házastársa, ha ő maga nem nevelőszülő);
-      a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa;
-      a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek, továbbá a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély. Esetükben saját maga vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül közös döntéssel kiválasztott magánszemély minősül jogosultnak;
-      az a magánszemély is, aki bármely külföldi állam jogszabálya alapján családi pótlékra, rokkantsági járadékra, vagy más hasonló ellátásra jogosult. Természetesen a többi feltételnek ilyenkor is teljesülnie kell (ld. a kedvezményezett eltartottaknál!).
Amennyiben a családi kedvezményre több magánszemély jogosult, mindenképpen közös nyilatkozatot kell tenniük akkor is, ha a kedvezményt teljes egészében kizárólag a jogosultak egyike érvényesíti. A közös nyilatkozat megtételének kötelezettsége nem vonatkozik a bíróság döntése alapján közösen felügyelt gyermek vér szerinti szüleire, mert ők a kedvezmény 50-50 százalékát a másik szülőtől függetlenül érvényesíthetik. Amennyiben a rájuk eső kedvezményt jelenlegi házastársukkal közösen érvényesítik, úgy természetesen nekik közös nyilatkozatot kell tenniük.
Kedvezményezett eltartott
-      akire tekintettel a magánszemély belföldön családi pótlékra jogosult,
-      aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,
-      a rokkantsági járadékban részesülő személy,
-      a magzat (a fogantatás 91. napjától a világra jöttét megelőző hónapig az erről szóló orvosi igazolás alapján),
-      a bíróság döntése alapján közösen felügyelt gyermek mindkét szülőnél, valamint a szülők házastársainál is.
Amennyiben a magánszemély azért érvényesíthet családi kedvezményt, mert külföldi állam jogszabálya alapján ott jogosult családi pótlékra, rokkantsági járadékra, vagy más hasonló ellátásra, kedvezményezett eltartottként azt a magánszemélyt (gyermeket) veheti figyelembe, akire tekintettel a Cst. megfelelő alkalmazásával a családi pótlékra való jogosultsága megállapítható lenne.
Eltartott
-      a kedvezményezett eltartott,
-      és a családi pótlékra már nem jogosító személy is, ha a Cst. szerint figyelembe vehető a kedvezményezett eltartottak után járó családi pótlék összegének megállapításánál.
Így például, ha egy családban 10 és 12 éves gyermekek (kedvezményezett eltartottak) mellett olyan 18 évnél idősebb gyermek is van, aki felsőoktatási intézményben első akkreditált felsőfokú iskolai rendszerű szakképzésben, első egyetemi vagy főiskolai szintű képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik (eltartott), akkor a családban az eltartottak száma három. Ebben az esetben a kedvezményezett eltartottak (két fő) után fejenként és havonta 220 000 forint adóalapot csökkentő családi kedvezmény vehető igénybe.
A családi járulékkedvezmény
2014. január 1-jétől lehetőség nyílt arra, hogy a magánszemély az őt megillető családi kedvezményt a magánszemély a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a szerinti biztosítottként fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulékkal, pénzbeli egészségbiztosítási járulékkal, nyugdíjjárulékkal szemben is elszámolhassa abban az esetben, ha azt a személyi jövedelemadó-alappal (adóelőleg-alappal) szemben nem lehetett teljes összegben érvényesíteni. A családi járulékkedvezmény összege egyenlő a családi kedvezmény adóalappal (adóelőleg-alappal) szemben nem érvényesített részének 15 százalékával, de legfeljebb az egészségbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék együttes összegével. A munkaerő-piaci járulékkal szemben tehát nem lehet kedvezményt érvényesíteni. A családi járulékkedvezményt a munkáltató (kifizető) automatikusan figyelembe veszi, ha a magánszemély a családi kedvezmény érvényesítéséről nyilatkozik. A magánszemély azonban kérheti, hogy járulékkedvezményt a munkáltató (kifizető) ne érvényesítsen, és a családi kedvezményre jogosító keretből csak azt az összeget számolja el, ami a személyi jövedelemadó előlegének terhére érvényesíthető.
Például, ha az egyedülálló magánszemély 2 kiskorú gyermekére tekintettel kéri a családi kedvezmény igénybevételét, akkor havonta kétszer 83 330 forint, együttesen 166 660 forint családi kedvezményt érvényesíthet. Ha ez a magánszemély egy hónapban 120 ezer forint bérben részesül, a munkáltató a 166 660 forintnak a bért meghaladó részét, azaz 46 660 forintot fordít át járulékkedvezménnyé. Ezért a munkáltató az adott hónapban a 46 660 forint 15 százalékának megfelelő összeget, azaz 7000 forintot vesz figyelembe járulékkedvezményként, ezt az összeget nem vonja le járulékként a magánszemély béréből.
A járulékkedvezmény elszámolásakor is fokozott figyelemmel kell eljárni! Ha a magánszemély jogosulatlanul veszi igénybe a családi járulékkedvezményt, akkor is felmerülhet a 12 százalékos különbözeti-bírság fizetési kötelezettség.

Az adóelőleg-nyilatkozat
Az I. Blokkhoz: Ön ebben a blokkban nyilatkozik munkáltatójának (kifizetőjének) az érvényesíteni kívánt családi kedvezményről, valamint itt kell részleteznie az eltartottak, kedvezményezett eltartottak, adatait is. Akkor kell valakit kedvezménybe nem számítóként („0” kóddal) szerepeltetni, ha az eredetileg adott nyilatkozatban őt eltartottként, vagy kedvezményezett eltartottként tüntették fel, azonban olyan változás következik be az eltartotti minőségében, mely alapján őt a családi kedvezmény szempontjából a jövőben nem kell figyelembe venni. Annak érdekében azonban, hogy a munkáltatónak tudomása legyen a valós helyzetről, azaz a kérdéses magánszemély milyen időponttól esik ki az eltartottak közül, a változás időpontját mindenképpen meg jelölnie valamint a kedvezményből kieső személyt is szerepeltetnie kell „0” kóddal a módosított nyilatkozatában.
Az eltartottak neve mellett az eltartotti minőséget (azaz, hogy miként kell őt a családi kedvezmény számításánál figyelembe venni) külön kódkockában kell jelölni. Magzat esetén név helyett a „magzat” elnevezést tüntesse fel, kedvezményezett eltartottként „1” kóddal jelölve őt! A magzat(ok) a várandósság orvosi igazolása alapján a fogantatástól számított 91. nap hónapjától az élve születés napját megelőző hónappal bezárólag vehető(k) figyelembe. Az orvosi igazolást a nyilatkozathoz nem kell csatolni, de 5 évig meg kell azt őrizni.
 Az eltartottak neve mellett az alábbi eltartotti minőséget jelölő kódok közül a megfelelőt kell szerepeltetni:
·                                                                                                         „1” kód – Kedvezményezett eltartott
·                                                                                                         „2” kód – Eltartott
·                                                                                                         „3” kód – Felváltva gondozott gyermek
·                                                                                                         „0” kód – Kedvezménybe nem számító

Az adóazonosító jel (ezek hiányában a természetes azonosítók, valamint a lakcím feltüntetésére szolgáló hely) mellett meg kell jelölni, hogy adott eltartott után a nyilatkozatot adó magánszemély milyen jogcímen jogosult a kedvezmény érvényesítésére.
Jogosultsági jogcímek:
·                                                                                                         „4” kód – Gyermek után családi pótlékra jogosult, vagy ilyen jogosulttal közös háztartásban élő házastárs
·                                                                                                         „5” kód – Családi pótlékra saját jogán jogosult, vagy ilyen jogosulttal közös háztartásban élő hozzátartozó
·                                                                                                         „6” kód – Rokkantsági járadékban részesülő, vagy ilyen személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó
·                                                                                                         „7” kód – Várandós nő vagy vele közös háztartásban élő házastárs

Változás időpontja
Amennyiben Önnél év közben az adóelőleg-nyilatkozatán feltüntetett adatokat érintően olyan változás következik be, amely szükségessé teszi az adóelőleg-nyilatkozat módosítását, akkor az ugyanazon munkáltatóhoz tett nyilatkozaton a „Módosított nyilatkozat” jelölésére szolgáló négyzetben ezt X-szel kell jelölnie.
A módosított nyilatkozatban megjelölt változás szerinti családi kedvezmény legkorábban a nyilatkozattétel keltét követő bérszámfejtés alkalmával vehető figyelembe, függetlenül attól, hogy egy korábbi dátumot jelöltek meg változás bekövetkezésének időpontjaként. A változás időpontjának megjelölése azt a célt szolgálja, hogy a munkáltató a valóságnak megfelelő adatot tudjon szolgáltatni a ’08-as bevallásában arról, hogy Ön mely eltartottak után, milyen jogcímen és mikortól jogosult (vagy a mikortól nem jogosult) családi kedvezményre. Nem jelent azonban kötelezettséget a munkáltató számára az, hogy a változás időpontjára visszamenően rendezze a családi kedvezményt, ha Ön nem a változás bekövetkezésének hónapjában, hanem egy később időpontban módosítja adóelőleg-nyilatkozatát.
Az 1. pontban kérjük, jelölje az arra szolgáló négyzetben X-szel, hogy a családi kedvezményt egyedül, vagy házastársával vagy jogosultnak minősülő élettársával közösen kívánja érvényesíteni.
A 2. ponthoz: Ön csak akkor érvényesíthet a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti családi kedvezményt, ha azonos vagy hasonló kedvezményt ugyanarra az időszakra a másik államban, ahol az önálló, nem önálló tevékenységéből, nyugdíjból származó jövedelme megadóztatható - figyelemmel a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmények rendelkezéseire is - nem vett és nem is vesz igénybe.
További feltétel vonatkozik a külföldi adóügyi illetőségű magánszemélyre. A kedvezmény Magyarországon történő érvényesítéséhez az is szükséges, hogy az előzőekben említettek szerinti jövedelmének legalább 75 százaléka Magyarországon essen adókötelezettség alá. Amennyiben Ön külföldi, a külföldi magánszemélyek kiegészítő nyilatkozatát is ki kell töltenie a családi kedvezmény igénybevételéhez!
A 3. ponthoz: Ön e pontban kérheti munkáltatóját, hogy az alább megjelölt családi kedvezményt kizárólag a személyi jövedelemadó-előleg alapjával szemben vegye figyelembe. Ha e nyilatkozatot megteszi, úgy a munkáltató nem fogja alkalmazni a járulékkedvezményt még akkor sem, ha az 4. pontban megjelölt családi kedvezmény teljes összegű igénybevételére az Ön adóelőleg-alapja nem nyújt fedezetet.
A 4. pontban nyilatkozik arról, hogy a családi kedvezmény érvényesítését kéri munkáltatójától. Az érvényesíteni kívánt családi kedvezményt meghatározhatja mind az összeg [a) sor], mind a kedvezményezett eltartottak és a korábban említett, bíróság döntése alapján felváltva gondozott gyermekek számának [b) sor] megjelölésével. Ha a megjelölt összeg, vagy a feltüntetett kedvezményezett eltartottak száma alapján járó összeg magasabb, mint az Ön részére kifizetett jövedelem (például munkabér), úgy a különbözetet a kifizető járulékkedvezményként veszi figyelembe feltéve, hogy Ön biztosított és nem tett nyilatkozatot a 3. pontban.
Amennyiben a nyilatkozat a) sorában a kedvezményezett eltartottak száma alapján kiszámítható családi kedvezmény maximális összegénél kisebb összeget, vagy b) sorában a kedvezményezett eltartottak számánál kisebb számot jelöl meg, a fennmaradó kedvezményt házastársa vagy a jogosultnak minősülő élettársa ugyancsak a munkáltatójának adott nyilatkozattal (amelyben ezt a blokkot ő tölti ki) érvényesítheti.
A II. Blokkhoz: A sorokat az Ön jogosultnak minősülő házastársa/élettársa tölti ki, ha közös nyilatkozatot kell tenniük. Nem kell közös nyilatkozatot tenni azzal a volt házastárssal, élettárssal, aki a közösen felügyelt gyermekükre tekintettel érvényesíti az 50-50 százalékos kedvezményt.
A 6. ponthoz: Amennyiben az Ön jogosultnak minősülő házastársa/élettársa nyilatkozik arról, hogy nincs munkáltatója, vagy olyan kifizetője, akinek családi adókedvezmény érvényesítésére vonatkozó adóelőleg-nyilatkozatot adott volna, a IV. Blokkot nem kell kitölteni.
A III. Blokkhoz: Ezt az Ön munkáltatójának (kifizetőjének) kell kitöltenie.
A IV. Blokkhoz: Ezt az Ön jogosultnak minősülő házastársának/élettársának munkáltatója (kifizetője) tölti ki. Ezzel a munkáltató kötelezi magát, hogy ha tőle az Ön házastársa vagy élettársa a saját nyilatkozatában a családi kedvezmény érvényesítését kéri, azt legfeljebb a kedvezményezett eltartottak száma alapján megállapított családi kedvezmény és a jelen Nyilatkozat I. Blokkjában meghatározott összeg különbözetének mértékéig veszi figyelembe. E kötelezettség ellenőrizhetőségének érdekében a nyilatkozat másolatát az Ön házastársa vagy élettársa munkáltatójának (kifizetőjének) is célszerű megőriznie. Ezt a nyilatkozatot az Ön házastársa vagy élettársa munkáltatójának abban az esetben is alá kell írnia, ha a családi kedvezmény teljes összegét Ön érvényesíti.

Itt megtaláljátok a NAV oldalán ezt nyilatkozatot is:

http://www.nav.gov.hu/nav/ado/szja/Adoeloleg_nyilatkozat_2016.html

Remélem segítettem!

Üdvözlettel,


Marcsika

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése