2017-01-31

Egyéni vállalkozó és az átalányadózás

Dolgozzunk még egy kicsit a hónap utolsó napján a leendő egyéni vállalkozók kedvéért, s folytassuk, milyen adózási formák közül választhatnak. Eddig a tételes költségelszámolásról volt szó, most pedig akkor következzen a sorban az átalányadó. Megmondom őszintén, az átalányadózás nem pont az én asztalom, de azért megpróbálok átadni pár gondolatot a NAV tájékoztató segítségével, ha már ezt is érintjük az egyéni vállalkozóvá válással.

 Az átalányadózás alapvető szabályai:

Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat az Szja tv. 50–57. §-ai tartalmazzák, melyek szerint adóévenként, az adóév egészére átalányadózást választhat az az egyéni vállalkozó, akinek az átalányadózás megkezdését közvetlenül megelőző adóévben a vállalkozói bevétele a 15 millió forintot nem haladta meg.  

Az előzőekben foglaltaktól eltérően az az egyéni vállalkozó, akinek a vállalkozói tevékenysége az adóév egészében kizárólag a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet szerinti kiskereskedelmi tevékenység, átalányadózást választhat, ha az átalányadózást közvetlenül megelőző adóévben vállalkozói bevétele a 100 millió forintot nem haladta meg.

 A jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján folyósított támogatás összege az adózási feltételül rendelt bevételi értékhatárokat megemeli, de a tevékenység bevételei között a költségek fedezetére, fejlesztési célra folyósított támogatás összegét nem lehet figyelembe venni. Ez utóbbi támogatások összegét önálló tevékenységből származó bevételként lehet figyelembe venni, mellyel szemben az igazolt költségek elszámolhatók, de mód van e támogatások nem bevételként történő kezelésére is. A tevékenységét év közben kezdő, vagy a KATA hatálya alól év közben saját elhatározás alapján kilépő egyéni vállalkozót is megilleti a törvényi feltételek megléte esetén az átalányadózás választásának joga azzal, hogy ilyen esetben a bevételi értékhatárokat időarányosan kell figyelembe venni. (A KATA hatálya alá év közben belépők vagy onnan év közben kilépők a 17T101E és a 17T101 nyomtatványokon jelenthetik be az átalányadó választását.) 
Ugyancsak arányosítani kell a bevételi értékhatárt a tevékenység évközi megszüntetése, vagy a KATA hatálya alá év közben történő bejelentkezés esetén. 

Az átalányadó választásakor a fent említett esetekben egyéni vállalkozói bevételnek az adóévben e törvény rendelkezései szerint megszerzett vállalkozói bevétel minősül.

Az átalányadózás kizárólag az egyéni vállalkozói tevékenység egészére választható. Aki egyéni vállalkozóként is és mezőgazdasági kistermelőként is jogosult az átalányadózás választására, külön-külön és egyidejűleg is alkalmazhatja a kétféle tevékenységre elkülönülten az átalányadózást. 

Olyan esetben, amikor az őstermelő kereskedő egyéni vállalkozóként saját őstermelői termékét (is) értékesíti, akkor ezeknek a termékeknek a szokásos piaci értékét őstermelői bevételként kell feltüntetnie, miközben az ilyen termékek értékesítéséből származó bevételt az egyéni vállalkozói bevételei között is szerepeltetnie kell. (Ha egyéni vállalkozóként a jövedelmét a költségek tételes igazolásával állapítja meg, az őstermelői bevételek közé beírt értéket vállalkozói költségként számolhatja el. Az átalányadózást alkalmazónak erre nincs lehetősége.) 

Az átalányadózás következő adóévre történő választásáról vagy annak megszüntetéséről már működő adózók esetében az előző évre benyújtott személyi jövedelemadó bevallásban lehet nyilatkozni az Szja tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozóknak. Ez a nyilatkozat a visszavonásig érvényes. 

Az az egyéni vállalkozó, aki átalányadózást alkalmaz, és azt megszünteti vagy arra való jogosultsága megszűnik, ismételten átalányadózást a feltételek fennállása esetén is csak akkor választhat, ha a megszűnés (megszüntetés) évét követően legalább 4 adóév eltelt. Ez a szabály vonatkozik arra is, aki a jövedelem átalányban történő megállapítása helyett a KATA-t választotta. 

Az átalányadózás szabályai addig alkalmazhatók, amíg az adóévben az egyéni vállalkozó vállalkozói bevétele a 15 millió forintot, a kiskereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozó bevétele a 100 millió forintot nem haladja meg. 

Megszűnik továbbá az átalányadózásra való jogosultság, ha az egyéni vállalkozó terhére az adó- vagy vámhatóság számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért jogerősen mulasztási bírságot állapított meg. Ilyen esetben az átalányadózásra való jogosultság megszűnésének időpontja a határozat jogerőre emelkedésének napja. 

Az átalányban megállapított jövedelem

Az átalányban megállapított jövedelem kiszámításakor a vállalkozói bevételt kell alapul venni (Szja tv. 4. számú, valamint 10. számú mellékletében foglaltak szerint), amelyet kedvezményekkel nem lehet csökkenteni. A bevételből a jövedelem az elismert, egyes tevékenységek szerint különböző százalékban meghatározott költséghányad (költségátalány) levonásával állapítható meg. A költséghányad megállapításánál nem a bejelentett tevékenység az irányadó, hanem az, hogy mely tevékenységből származott bevétele az egyéni vállalkozónak. Az azonos tevékenységet folytatók közül azok, akik nyugdíjasként ún. kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülnek, kisebb költséghányadot érvényesíthetnek. 


Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó költségátalányok 

1. A bevételből 40 százalék, kiegészítő tevékenység folytatása esetén 25 százalék költséghányad levonásával állapítható meg a jövedelem a bármely tevékenységre vonatkozó, általánosan alkalmazható rendelkezés szerint. 

2. A bevételből 80 százalék, kiegészítő tevékenység folytatása esetén 75 százalék az elismert költséghányad akkor, ha a vállalkozó az adóév egészében kizárólag a törvényben felsorolt ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási és kereskedelmi tevékenység(ek)et folytat. Aki más tevékenységet is folytat, annak az egész bevételére a 40 (illetőleg a 25) százalékos költséghányadot kell alkalmaznia. 

3. Az adóév egészében kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) kormányrendelet alapján kiskereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozói bevételből 87, kiegészítő tevékenység folytatása esetén 83 százalék költséghányad levonásával állapítható meg a jövedelem. 

4. A 3. pontban említett egyéni vállalkozó, feltéve, hogy a tevékenysége külön-külön vagy együttesen az adóév egészében kizárólag a törvényben felsorolt üzlet(ek) működtetésére terjed ki, a bevételből 93, kiegészítő tevékenység folytatása esetén 91 százalék költséghányad levonásával állapíthatja meg a jövedelmét. Ha ez a kiskereskedő a felsoroltakon kívül más kiskereskedői tevékenységet is folytat, akkor az egész bevételére a 3. pont szerinti költséghányadot alkalmazhatja, ha pedig a 2. pontban említett tevékenységből is szerez bevételt, akkor az egész bevételére a 2. pont szerinti költséghányad vehető figyelembe. Végül, aki bármely kedvezőbb költséghányadú tevékenysége mellett az 1. pont alá tartozót is folytat, annak csak 40 (kiegészítő tevékenység esetén 25) százalék költséghányadot lehet érvényesítenie. 

5. Ha az egyéni vállalkozó tevékenysége év közben úgy változik, hogy a korábban alkalmazottnál alacsonyabb költséghányad illeti meg, akkor a változást megelőzően keletkezett bevételeire is csak az utóbbit alkalmazhatja. Más a helyzet annál az egyéni vállalkozónál, aki az adóév egy részében kiegészítő tevékenységet folytatónak is minősül, esetében az adóévi összes bevételre a magasabb költséghányad alkalmazható. Az átalányban megállapított jövedelem is az összevont adóalap részeként adózik. 

 Nyilvántartás

Az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó – ha áfa levonási jogát nem érvényesíti – csak bevételi nyilvántartást vezet (a pénztárkönyv bevételi adatait vezeti). Az átalányadózásra való jogosultság bármely ok miatt történő megszűnése esetén a részletes bevételi és költségnyilvántartást, illetőleg pénztárkönyvvezetést, valamint a szükséges részletező nyilvántartások vezetését haladéktalanul meg kell kezdeni. Ilyen esetben az átalányadózás időszaka alatt keletkezett költségeket a nyilvántartásba – annak rovatai szerinti bontásban – egy összegben be kell jegyezni, ugyanis az átalányadózásra való jogosultság az adóév elejéig visszamenőlegesen szűnik meg, vagyis az egyéni vállalkozó a teljes adóévre a vállalkozói személyi jövedelemadózás szabályai szerint adózik. 

Az átalányadózás időszaka alatt az elhatárolt veszteség évenkénti 20-20 százalékát elszámoltnak kell tekinteni. Ugyancsak elszámoltnak kell tekinteni az összes költséget és az erre az időszakra jutó értékcsökkenési leírást is. Az átalányadózásra való jogosultság megszűnik, ha a magánszemély nem teljesíti a számlaadási (nyugtaadási) kötelezettségét. Az átalányadózás szerint adózó egyéni vállalkozónak a bevétel megszerzése érdekében felmerült kiadásairól szóló számlákat és más bizonylatokat az adó utólagos megállapításához való jog elévüléséig meg kell őriznie.

Forrás: file:///C:/Users/Marcsi/Downloads/03._sz._fuzet_Az_egyeni_vallalkozok_jovedelmenek_meghatarozasa_es_jarulekfizetesere_vonatkozo_alapvet__szabalyok_20170119%20(1).pdf

Bodor Marcsi

Startol a Riadorma Apartman - Cserkeszőlő

Kedves Olvasóm, Oldallátogatóm, Szálláskereső, és remélhetőleg leendő Vendégem!

Egy hosszú út végére értünk így 2017. január 31-én, hogy elkezdődhessen valami új, ami számomra maga az ismeretlen, nektek pedig remélem a tökéletes pihenés, kikapcsolódás. Eljutottunk odáig, hogy átadhatom Nektek ezt a kis kuckót, amit szívvel lélekkel építgettünk, szépítgettünk, s tudom, köztetek is vannak, akik végigkísértétek ezt a folyamatot, és együtt örültünk mindennek. Sok munka, bosszankodás, izgalom áll mögöttünk, de remélem annál több kellemes pillanatot szerez majd mindannyiunknak a jövőben!

Egy kis visszatekintő. Még 2016. szeptemberében pattant a szikra, hogy jó lenne egy kis apartman Cserkeszőlőben. Már a kezdetek is érdekesek voltak. Egyrészről könnyűek, másrészről nagyon nehezek, de 2016. november végén bemutattam a leendő Riadorma Apartmant. Ezt követően nagyon gyorsan kellett munkálkodni, mert terveim szerintem ez év január elsején már szerettem volna nyitni, de ember tervez..... Sebaj, lassan de biztosan szépült minden. Először a nappali kapott új megjelenést, ahol gyermeksarok is helyet kapott. Ezt követően a konyha-étkező-előszoba is átöltözött, s vele együtt a hálószoba és a fürdőszoba is csinosodott. 

Remélem sikerült mindent a kedvetek szerint kialakítani, és sok örömetek lelitek majd a Riadorma Apartmanban! 

Számomra fontos a véleményetek, hogy elégedettek legyetek, ezért az utolsó-első lépést együtt szeretném még megtenni veletek, s a segítségeteket kérem.

Sokat gondolkodtam, hogyan sűrítsek össze minden információt úgy, hogy ne vesszek el a részletekben, és  hogyan állítsam össze az árakat. Nézegettem a többi szállásadó árait, mit kínálnak és mennyiért. Van ahol legalább 2 vagy 3 éjszakát kell foglalni, hogy egyáltalán fogadjon a hely. Ahogy nézelődtem, azt is láttam, hogy persze lehet 1 - 2 éjszakára is foglalni, de magasabb áron, s gondoltam, inkább ezt választom én is. Összeállítottam egy kis írásos anyagot a szálláskeresőknek. 


Kérlek, olvasd át, és véleményezd, hogy szerinted ez így jó-e, vagy változtatnál rajta, mert jobban tetszene ha...., vagy vonzóbb lenne számodra ha.......


Köszönöm!

Bodor Marcsi

2017-01-30

Fürdőszoba - Riadorma Apartman Cserkeszőlő

És akkor a fürdőszoba. Sokat változott, bár még nem érte el az általam elképzelt végleges állapotát, de ahogy lehetőségem lesz rá, csinosítom tovább. Addig is nézzétek meg, mennyit változott.


A megszépült fúrdőszoba

Az előző tulajdonosnak nagy szüksége volt a fali szekrényre, amit megértek, mert tényleg nagyon szép :-) , de így helyette be kellett szereznem egy újat, de azt gondolom, mindenképp jót tett a helységnek.

A függöny is kellett az elődömnek, ami legalább olyan mutatós volt mint a tükrös szekrény, szóval ezt sem bánom egy cseppet sem, így a fürdőkád még kap egy keskeny, 50 centis üvegfalat a (szintén kicserélt) wc felőli részen, így aki tusol, bátran csaphatja a vizet, nem áztatja el az ülőkét és a kilépőt, mint ahogy azt én szoktam.


Annyi kacat volt összevissza a fürdőben, hogy el sem hittem, hogy ezt így is ki lehetett adni. Nekem ez nem tetszett, és szükségem volt még egy szekrényre pakolni, ezért a nappali régi bútorának két darabja bekerült a fürdő sarkába, aminek polcait, fiókjait tele lehet pakolni mindenféle csecsebecsékkel, és még színben is egész jól passzol a csempéhez.
Terveim szerint a mosdóval azonos színű és mintázatúra lesz majd kicserélve, de először most már szeretném ha hozna is egy kicsit ez a kis kuckó. Ugye megértesz? Azért remélem így is tetszik!

Bodor Marcsi

Hálószoba - Riadorma Apartman Cserkeszőlő

Itt az ideje, hogy a végére érjek a Riadorma Apartman bemutatásának. Itt van még például a hálószoba. Az előző tulajdonos az ágyat és a szekrényt a lakásban hagyta, és mivel nem volt velük semmi probléma, azok maradtak is.


Annyi változás történt, hogy a szoba csapott plafonja a nappalihoz hasonlóan megújult kissé, eltűntek a régi szőnyegek.
Így azt hiszem kicsit barátságosabb is lett.

Van a szobában még egy szekrénysor, ami új külsőt kapott, de nem lett az igazi. Még a hét végén újabb átváltozáson fog átesni, és aztán teljesen kész lesz minden.

Remélem hamarosan vendégül láthatlak!

Bodor Marcsi

2017-01-26

Egyéni vállalkozó és a tételes költségelszámolás 2017-ben

Döntöttél? Egyéni vállalkozó leszel? Meg szeretnéd találni a számodra legmegfelelőbb adózási formát?

Nézzük meg először a tételes költségelszámolást egyszerűen, ahol most még csak bevétel és költség van. Véleményem szerint, annak érdemes ezt az adózási formát választania, akinek költségigényes a tevékenysége, vagy hozott magával költséget, de persze azért számolni kell. Minden adózási összeállítunk egy képletet amivel számolhatsz, s a végén össze tudod vetni, hogy melyiket is válaszd, mert ne a könyvelő mondja meg, s ne száradjon az ő lelkén egy hiányos információk alapján felállított diagnózis. Dönts te, s viseld te a döntésed következményeit. Egy vállalkozónak tudnia kell dönteni önállóan, s mégiscsak te tudod a legjobban, hogy mire számíthatsz, Ha elfelejtesz valamit, esetleg nem mered elmondani a számolásnál, akkor magadra vess, s ne mást hibáztass.

Tehát, a tételes költségelszámolás képlete:

B mint Bevétel -  K mint Költségek =  VA mint Vállalkozó adóalap, 

VSZ Vállalkozói szja = Vállalkozói adóalap * 9% 

VA - VSZ = VOA mint Vállalkozói osztalékalap

A VOA után pedig 15% szja (személyi jövedelemadó) és 14% eho (egésszégügyi hozzájárulás) fizetendő, azzal, hogy külön törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás százalékosan meghatározott, adó jellegű fizetési kötelezettség. Az éves adóbevallás benyújtásakor az adóévre megállapított 15 százalék adóterhet viselő vállalkozói osztalékalap után az egyéni vállalkozó a hozzájárulás-fizetési felső határ figyelembevételével 14 százalék egészségügyi hozzájárulást köteles fizetni. A hozzájárulás-fizetési felső határ 450 000 Ft, amelynek számításánál a biztosítási jogviszonyában megfizetett 4 százalék természetbeni és 3 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, az Ekho.tv. alapján megfizetett egészségbiztosítási járulékot, kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozóként megfizetett egészségügyi szolgáltatási járulékot, valamint az egyéb jogcímeken megfizetett 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás együttes összegét kell számításba venni. Az egyéni vállalkozó a vállalkozói osztalékalap után fizetendő egészségügyi hozzájárulást a tárgyévre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallásában vallja be és a bevallás benyújtására előírt határidő lejártáig fizeti meg.

Azaz VOA - ((VOA*0,15)+(VOA*0,14))= ZS mint zsebben ennyi marad

Kezdj el számolgatni, hogy milyen bevételre és milyen költségekre számíthatsz. A költségeknél nagyon fontos: általános szabály, hogy költségként csak a ténylegesen felmerült és szabályszerűen bizonylatolt olyan kiadás számolható el, amely a bevétel megszerzése, a jövedelemszerző tevékenység folytatása érdekében merült fel az adóévben és az Szja tv. rendelkezése szerint is elismert költségnek minősül. Az elszámolható kiadások körében az általánostól eltérő szabály vonatkozik az értékcsökkenési leírás alá vont tárgyi eszközökre és a nem anyagi javakra. A kezdő vállalkozó az első adóévben költségként számolhatja el a tevékenység megkezdését megelőző 3 évben felmerült, a tevékenység megkezdésével és gyakorlásával összefüggő kiadásait, ha azokat korábban költségként nem számolta el, illetőleg elkezdheti az értékcsökkenési leírást a nem anyagi javak és a tárgyi eszközök után.

Ennyi bevezetés elég a költségekről, majd boncolgatjuk bővebben, addig is nézzük, hogy mi marad a zsebben tételes költségelszámolás esetén a fentiekben levezetettek alapján.

1. példa, csak hogy lásd, hogy ha nincs semmilyen költséged, akkor mi maradna a zsebedben. Ez ugye akkor lehet, ha van főállásod, mellette leszel vállalkozó, tehát nem kell magad után járulékot fizetni, és pl valamilyen szellemi tevékenységet végzel, iparűzési adóban van annyi adóalap vagy adókedvezmény, hogy nullára jön ki a fizetendő adód, és mondjuk a szomszéd megfizeti helyetted a kamarai hozzájárulást.

1000 forint bevétel 0 forint költség

 1000 - 0 = 1000 VA
1000*9% = 90 VSZ
1000-90 = 910 VOA
910 - ((910*0,15)+(910*0,14)) = 910 - 136,5 - 127,4 = 646,1

Tehát, ha nulla lenne a költség, ami persze soha nem fordul elő, akkor 64,61 %-a marad meg a bevételnek a zsebedben. Ne feledd, költség van, ha más nem, akkor kamarai hozzájárulás, ami tudtommal mindenkinek kötelező, arra nincs mentesség, de ez a számítás kiindulásnak jó lehet. Tehát 35,39 % az adó és 64,61 % marad a zsebben.

2. példa, ha van mondjuk egy 70%-os költséged

1000 forint bevétel 700 forint költség

1000 - 700 = 300 VA
300*9% = 27 VSZ
300 - 27 = 273 VOA
273 - ((273*0,15) + (273*0,14))= 273 - 40,95 - 38,22 = 193,83 ZS

3. példa
Számolgass az alapján, hogy szerinted te mire számítasz, aztán majd nézd össze a többi adózási formával és információval, amint felkerülnek azok is oldalamra.
Bodor Marcsi

2017-01-25

...az utak, járdák tisztítása ütemezetten történik....

Tudod, hogy velem mindig történik valami, mostanában még sűrűbben is, mint szeretném, de unatkozni sosem szoktam, azt elhiheted. Mára egy kis pihenőt vettem ki, mert kezdtek sűrűsödni az elintéznivalók, s mivel vezetni nem nagyon vezettem mióta volt a kis balesetem, s csak akkor mentem, ha vittek, gondoltam majd ma márpedig autóba ülök, elindulok, s elintézem amit csak tudok. 9 órára kezelésre mentem, amikor is a parkolóban nagy nehezen eltotyogtam az automatáig, de hiába dobálgattam az érméket, kipróbálva mindet, nyomkodtam mindent, de a gép nem vette el a pénzem. Na, ennyit a parkolásról. Visszatotyogtam az autóhoz, kivettem a táskám, s elindultam úticélom felé. Mikor beértem. elővettem a telefonom, hogy bejelentsem, rossz az automata, s nem tudok semmilyen formában parkolójegyet venni, de legalább 1 órahosszáig ott leszek.
Épphogy tárcsáztam a megadott számot, már el is kezdte mondani az automata, hogy mi a hívásazonosítóm, majd kapcsolta az ügyintézőt, akit először megkértem, diktálja le a számot, mert megjegyezni vagy papírt és tollat előkapni hirtelen esélyem sem volt, majd elmondtam, hogy rossz az automata, s nincs jegyem. Mondta az ügyintéző, hogy kiküldi a kollégákat, és 15 percig parkolhatok, mire mondtam, hogy 1 órahosszás teendőm van. Tájékoztatva lettem, hogy ebben az esetben, el kell menni a legközelebbi automatáig vagy mobilról kell elindítani a parkolást. Igen, ezt én is tudom, de mivel épp bokarögíztőben kellene pihennem- de kénytelen voltam elindulni hisz a muszáj nagy úr-, nem fogok a jeges utakon, járdákon, parkolókon keresztül bolyongani, hogy hol a legközelebbi automata, ami lehet szintén rossz, és nincs lehetőségem mobilról sem parkolást indítani. Jeleztem, hogy szerintem a szolgáltatónak kellene biztosítani a feltételeket, hogy az ember tudjon szabályosan parkolni, ha szeretne, hogy mit értek ez alatt?
Az autóm saját tulajdonú, de nincs saját névre szóló telefonom, hogy én vállalhassam a költségeket. Valamikor még volt parkolókártya, amit megvehettél előre, de ez valamiért nem volt jó a társaságnak, ezért kuka. De kérdem én, ha nekem céges telefonom van, szerinted azzal fizethetem az autóm parkolását. Hát, csak tudd, akkor még meg is adóztat érte az állam, mert ezt nem lehet csak úgy. Vagy ha kártyás telefonom van, és nincs rajta csak 100 forint akkor mi van? És akkor, ha nincs mobilom, vagy otthon maradt? Úgy hallottam, hogy az automaták jeleznek a központnak, ha gond van velük. Vagy ez nem igaz?
Igazából még azt vetettem fel, hogy miért nincsenek letakarítva a pakolók, utak, járdák, hogy ilyen esetben el lehessen menni nyugodtan egy másik automatáig. A válasz valami ilyesmi volt: az utak, járdák tisztítása ütemezett történik. Hááááát, csak azt hallom, látom, hogy mindenki totyog, csúszik, kel és fekszik, koccannak az autók. Én a belvárosban voltam, nem tudom, az melyik ütemben fog tisztulni, és egyáltalán hol tartanak az ütemekkel, de még ekkora baromságot. Ez már megint az a tipikus, felkészültünk a télre, de aztán váratlanul ért minket, hogy télen esik a hó, meg blabla, és blabla. 

Tehát már megint oda jutottam, hogy szerintem még egy ilyen város nincs, ahol ennyire nem foglalkoznak a valós problémákkal. Óvatosan az utakon, járdákon, mert szerintem csak az olvadás hoz megoldást, más nemigen.

Bodor Marcsi

2017-01-24

Egyéni vállalkozó első döntései


Tegnap beszélgettem egy ismerősömmel, aki mondta, kapóra jött, hogy elkezdtem írni az egyéni vállalkozás megkezdéséről, s ígértem, igyekszem minél hamarabb folytatni a tudnivalókat. Nézzük is akkor, hogy miután nyilvánvalóvá válik, hogy lehetünk egyéni vállalkozók, mik azok amiket első körben át kell gondolni.

Az első lépések között szerepel, hogy eldöntsük, az áfához milyen viszonyunk fűződjön. 2017-ben már 8 millió forint az éves határ, amíg úgymond alanyi mentességet lehet választani, azaz bármilyen tevékenységet is végezzen a vállalkozó, 8 millió forintig nem kell, hogy áfás legyen. Ez annyiban is könnyebbséget jelent, mert akkor nem kell vállalkozói bankszámlaszámot nyitnia. Hogy mit jelent ez az évi 8 millió forint? Azt, hogy ezt arányosítani kell, nagyon leegyszerűsítve 8 millió / 12 hónap = 666.666.- forint havi bevételig nem leszel áfás, de például ha fél évkor kezded az egyéni vállalkozást, és 6 hónap alatt 5 millió forint lesz az bevételed, akkor a 4 millió 1. forintod már áfás lesz de úgy, hogy az a számlád, amivel átléped ezt a határt, az már teljes egészében áfás lesz, mert arányosítva átlépted az éves határt.

Érdemes elgondolkodni ezen, hogy akkor akarjak-e"áfás" lenni, vagy sem, mert felesleges terhet jelenthet adott esetben. Az áfára mindig azt mondom, az csak egy átfutó tétel. Ha nincs mit szembeállítani vele, akkor amit kapsz, azt fizeted is be a NAV-nak, csak plusz költség, plusz munka. Minek vacakolni vele? Hangsúlyoznám, hogy a könyvelővel mindig előre és időben kell egyeztetni, s akkor hasznos tanácsokkal tud ellátni ezzel kapcsolatban is, de utólag már hiába minden.

S hogy kinek érdemes elgondolkodni ezen az "alanyi mentességen"? Akinek a bevétele éves szinten várhatóan nem éri el a 8 millió forintot, vagy akinek például nincs az áfás bevétellel szembeállítható áfás kiadása, hogy csökkenteni tudja a fizetendő áfa összegét... Kérj segítséget, mielőtt belekezdenél valamibe!

Aztán ott van a kérdés, hogy milyen adózási formát válasszon az egyéni vállalkozó.Több lehetősége is van, mint példul
- tételes költségelszámolás (bevétel - költség)
- átalányadó (törvényben meghatározott költségelszámolás)
- KATA (fix havi adó,ha van bevétel,ha nincs)
- EVA (%-os adó ami kivált több adónemet is, és kezdő vállalkozó nem választhatja)

Tételes költségelszámolást bárki választhat, átalányadózást csak az, aki megfelel a törvényi előírásoknak. Ugyanez vonatkozik a KATA és EVA választásakor is. KATA adózónál éves maximum bevételhatár szabhat korlátot a választásodnak, míg az EVA-nál ezen túl még fel kell tudni mutatni 2 évet, amikor tevékenység folyamatos volt, adóévben nem folytat jövedéki adóról szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységet, belföldi pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik (tehát, ha nem áfás, és nem kötelezett bankszámla nyitásra, EVA miatt akkor is kell).... stb

Emésztgessétek picit ezeket, aztán majd kicsit belemerülünk jobban, hogy melyik mit is jelent pontosan, s ha meghatározod, hogy a te vállalkozás mennyire költségigényes, mennyi bevételre számíthatsz és milyen rendszerességgel, könnyen el tudod majd dönteni, hogy melyik adózási formát válaszd.

Bodor Marcsi

2017-01-23

A cserbenhagyott összecsikargatott motorháztető - embertársaim, ismét bizonyítottatok, mekkora sz@r alakok vagytok

Hát igen. Egyszer jó, aztán rossz dolgok történnek velem. Néha nagyon jók, de azt mindig megelőzi egy nagy negatívhullám, így van ez most is. Tart egy ideje a mélység, de igyekszem a jó dolgokat kiszűrni, és csak azokkal foglalkozni, de van, hogy elpattan a cérna. Most is. Szóval, próbálgatom a vezetést, mert azért már 3 hete történt a bokaficamom, s már ideje saját lábra állni. Ma reggel  gondoltam, hogy beülök az én kis autókámba, és a ködben be is csúsztam a munkahelyre, mert az utak, hát... Írjam ahogy gondolom? Egy nagy sz@r az utak, járdák állapota. De úgy voltam vele, hogy beértem, minden rendben. Neki a munkának, aztán ebédidőben kolléganőmmel kiugrottunk az Intersparba. Autó leparkol szépen a bejárattal szemben. 

Mikor jövünk ki az üzletből, valami olyan fura volt az autóm elején, motorháztetején. Reggel még minden rendben volt. Te látsz valamit rajta? Nem hittem a szememnek. Először csak az elején vettem észre, hogy valami nem stimmel, letörölgettem,és bosszankodtam, hogy ki a franc tolatott neki az autómnak, aztán látom, hogy a motorháztető jó félig keresztbe tiszta csikarás.

Mi a francos frászkarikával lehet így összecsikargatni egy autót? És miért? De most komolyan?
Eszembe jutott, hogy a mellettem álló autóval vásárlók az én motorháztetőmet használhatták pakolni, csak megcsúszott rajta a láda, vagy mi? Egyszerűen nem fér a fejembe, hogy mi ez. El sem tudom képzelni. Hát én úgy meg tudnám ütni azt a nyomorultat amelyik ezt tette, aztán elhúzta magát a dolgára. Komolyan mondom, nincs bennem rosszindulat senkivel szemben, s feltételezem másban sincs, ezért mivel nem gondolta, hogy rosszat tesz, csak ugyanezt kívánom neki, hogy egyszer erre érjen oda az autójához, és akkor majd jussak eszébe, hogy ugyanezt tette valaki mással.

Azt hiszem most hogy átgondoltam, visszatelefonálok és megkérdezem, hogy valamelyik kamera rögzíthette-e az esetet? Esetleg ha valaki látott valamit, szívesen venném.

Köszönöm! 

  Bodor Marcsi

A konyha - étkező - előszoba

Huhh, már régen jelentkeztem az apartmannal kapcsolatban. Lassan már 3 hete, hogy várom az adószámom, hogy végre elindulhasson a szálláshely szolgáltatás projekt, de addig is még mindig van mit csinálgatni, és folynak az utolsó simítások. Tudod, én úgy vagyok vele, hogy szeretném,ha minden olyan lenne, amiben én magam is maximálisan jól érzem magam, mert azt gondolom, az másnak is jó lesz. 

Hát akkor lássuk mi változott a konyha-étkező-előszobában. Ilyen most a konyha-étkező rész a nappaliból nézve.

 Mivel a nappali bútorzata teljesen kicserélődött és egy gyermeksarok is kialakításra került, ez megváltoztatta a mellette lévő konyha-étkező kinézetét is. A kanapé eltűnt, már nem takarta el a terítővel eltitkolt asztalt, s jobbnak láttam helyette egy csinosabb darab beszerzését, ami kicsit modernebbé varázsolta az étkező részt. A nagyobb bútordarabokban nem sok változás történt, de mégis más lett.


Sokat csinosodott a kietlen előszobának nevezhető helyiség is. Ahogy belépsz a lakásba, jobbra egy nagy üres rész volt a bejárati ajtó mögött, ami teljesen új külsőt kapott egy beépített szekrénnyel és előszobafallal. Így van hova akasztani a kabátokat, letenni a cipőket szép rendben, lepakolni a kulcsokat. 

Ilyen lett

Ilyen volt. 

A konyhaszekrényben már gyűlnek az edények, tányérok, poharak,


és a pulton is akad már vízforraló, mikrohullámú sütő, konyhai eszközök. 
Remélem hamarosan minden kész lesz, adószámot küldi a NAV, és téged is a vendégeim között üdvözölhetlek majd!

Szép napot!

Bodor Marcsi

2017-01-22

Egy kis visszaemlékezés az ünnepekre és Szekeres Adrienn adventi templomi koncertjére Cserkeszőlőben

Lassan egy hónapja Karácsony szentestéjének, az adventi időszak végének, és mindennek, amiről olyan sokan papolnak például a facebookon az év végén pár napig, hogy szeretet így, szeretet úgy, aztán az ünnepek után alig marad nyoma bárminek is. Egy ismert dal szövege jut eszembe erről:

"Hosszú téli éjszakán harangszóval érkezik,
Angyalszárnyon, csendben száll tovább.
Három napig jók vagyunk, sőt emberségesek,
Istenem, hadd legyen egész évben ilyen a világ!"

Bevallom, és tavaly semmit nem tettem ki az oldalamra, hogy ilyen lett a fa, olyan az ünnepi asztal, ezt kaptam, azt adtam, de még az adventről sem. Gondoltam, elárasztották helyettem mások bőven az internetet, s azt is, hogy majd megosztom én veletek az akkori érzéseket, mikor már lecsendesedett ez az olykor már mesterkélt szeretetáradat, és a fagyos, szürkébb hétköznapokban,mikor újra beindul a taposómalom, és már kicsit éhezünk legalább egy töredékére annak a meghittségnek, ami sokszor csak pár napig állít meg bennünket ebben a rohanó világban. És itt folytatnám a fentebb elkezdett dalt:

"Ha elmúlik karácsony,
A szeretet lángja halványabban ég,
De ha vigyázunk rá, nem alszik ki még." 

Tudom, ahány ember, annyiféle, és van, akinek jó ahogy van, de tudom, van akinek nagyon nehéz, hogy mindenhol helyt álljon. Egyszerre legyen jó ember, jó munkaerő, jó (házas)társ, jó szerető, jó szülő, jó gyermek, jó tanuló, jó barát, jó mindenben, és sokszor marad az állandó a rohanás. Rá kellett jönnöm az év végi kis balesetem után, hogy lehet ezeket lassabban is jól csinálni, de még nehezen veszem vissza a tempót, hogy ne csak az év egy hónapjában, rosszabb esetben annak 1-2 napján, hanem mind a 12 hónapjának minél több napján úgy éljek meg mindent, hogy a nap végén boldogan hajtsam álomra fejem.
Nagyon jó visszagondolni Szekeres Adrienn adventi templomi koncertjére amit Cserkeszőlőben élvezhettünk decemberben, s amit ha felidézek, eltölt a nyugalom. Ahogy ültünk a templom karzatán a nagykabátokban, kicsit vacogva, de várakozással telve, megérkezett a művésznő és a férje. Nem is tudtam, hogy lassan már 20 éve házasok, van 2 lányuk és együtt dolgoznak. Ő nem az a napjaink 1 dalos csillaga -vagy ahogy előszeretettel nevezi a sajtó ezeket az embereket sztárja-, aki jön, aztán holnap már nem is emlékezünk rá. Nekem ő, ahogy csak megszólalt, kiegyensúlyozottságot árasztott magából.
Egy gondolat Szekeres Adrienn oldaláról:

"A hétköznapok cseppet sem szürkék, nagyon jó megélni minden egyes pillanatot, ha azok vesznek körül, akiket igazán szeretsz. Úgy gondolom, hogy most kell időt szakítani a fontos dolgokra, nem csak folyton tervezni, hogy mit teszünk majd egyszer, a távoli jövőben. Törekszem arra, hogy mindennek, ami fontos számomra, legyen meg a helye az életemben!"
 Számomra ilyen egy hiteles előadó, nem pedig aki a tévében vihog, de ez csak az én véleményem, ami egy a sok közül. Imádtam ahogy énekelt nekünk, ahogy szólt hozzánk.

Olyan sok magányos, összetört, hitehagyott ember van, akiknek lehet a Karácsony még rosszabb mint az év többi időszaka. Bár nekik adhatnám egy pillanatra, vagy inkább örökre azokat az érzéseket amik akkor ott a templomban árasztottak el. Sokkal boldogabbak lennének, s talán újra átjárná őket valami melegség a szívük tájékán, ami már rég nem.

És tudd. Olyan mint te, nincs még egy...


Bodor Marcsi

2017-01-19

Most akkor ki készíti el az adóbevallásom? - A 2016. évi személyi jövedelemadó bevallásról

Kedves Olvasóm!

Többen érdeklődtek már, és lehet téged is érdekel, hogy most akkor ki készíti el a 2016. évi adóbevallásod. Egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők és áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek részére nem készít a NAV adóbevallási tervezetet, nekik a 16SZJA jelű bevallást kell benyújtaniuk, a többiek várhatják, hogy megérkezzen a tervezet, de kezdjük az elejéről.Az ügyfélkapuval rendelkezők már megkaphatták a tájékoztatót melyben a NAV pontról pontra leírja, hogy mi is történik/történhet.

Az adóbevallási tervezetet a NAV a munkáltatók, kifizetők a NAV felé elküldött adatokból elkészíti, kiszámítja az adót, megnézi az év közben levont adóelőleget, a figyelembe vett kedvezményeket, és ezekből kalkulál egy egyenleget, ami ha minden jól lett év közben megadva, akkor nulla, de ettől el is térhet, s lehet fizetendő vagy visszajáró összeg. Ha valakinek év közben csak és kizárólag a havi munkabére volt, ezen kívül semmi ami befolyásolhatta volna az adóelőleg megállapítását, akkor nagy disznóságnak kell a háttérben állnia, ha nem nullára hozza ki a NAV az bevallás tervezetben az egyenleget.

Ha van ügyfélkapud, akkor 2017. március 15-től meg tudod nézni és módosíthatod a tervezet. 

Ügyfélkapuk hiányában igényelheted, hogy küldjék meg a tervezeted részedre. Ezt az alábbi módokon teheted meg:

SMS-ben a 06-70/717-7878 telefonszámon 2017. január 31-től (meg kell adnia adóazonosító jelét és születési dátumát a következők szerint SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn)
- a NAV honlapjáról elérhető űrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja)
- a „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez” elnevezésű formanyomtatványon
- levélben kötetlen formában
- a NAV ügyfélszolgálatán személyesen vagy
- a NAV telefonos tájékoztató rendszerén keresztül.

2017. március 15. után az igénylés már csak a NAV ügyfélszolgálatain nyújtható be.

Az igénylés alapján adóbevallási tervezetét 2017. május 2-ig kapod meg postán.

Amikor megtekinted a tervezetet, két lehetőség lesz. Az egyik, hogy elfogadod az abban foglaltakat, a másik, hogy nem. Ha elfogadod, akkor nincs további teendőd, de ha ne, akkor módosíthatod ügyfélkapu regisztrációval az online felületen, postán kapott tervezet esetében 16SZJA bevallás benyújtásával. Ezt a bevallást letöltheted a NAV honlapjáról vagy az ügyfélszolgálatokon elérhető lesz.

Persze, nem kell, hogy a NAV készítsen Neked adóbevallás tervezetet. Megbízhatod a munkáltatód is az adóbevallásod elkészítésével, de hangsúlyozom, évek óta nem köteles már ezt megcsinálni. Tehát ha elvállalja, akkor hurrá, ha nem, akkor sincs duzzogás, hanem el kell fogadni, hogy ez van. Te sem csinálsz meg mindent amit nem kötelező, csak ha nem jár túl nagy plusz teherrel, vagy ha kedved van hozzá...

Aztán ott lesz majd az 1+1% , amiről rendelkezhetsz. Tudod, egyik 1% csak egyházé lehet kiegészülve a nemzeti tehetség programmal, és csak a másik 1% -ot adhatod csak civil szervezetnek. 

2016-ban már írtam az 1%-ról, és pár szervezetről, akinek felajánlhatod az 1%-od, mint például az Országos MentőszolgálatHortobágyi MadárparkVadmadárkórház vagy az MNRSE

Neked szinte semmit nem jelent az az 1%, mindegy is hogy mi lesz a sorsa, de ezeknek a szervezeteknek sokat jelenthet, hisz sok kicsi sokra megy.

Hogyan rendelkezhetsz az adód 1+1%-áról?

-Az adó 1+1% felajánlásáról az új online felületen, vagy a 16SZJA EGYSZA lapján, illetve az erre a célra kialakított 16EGYSZA jelű nyomtatványon is rendelkezhetsz
- Az adó 1+1% felajánlásáról a rendelkező nyilatkozatot 2017. május 22-ig kell elektronikusan vagy postán megküldeni a NAV-hoz, akár a bevallás részeként, akár külön.
- Ha a munkáltatód bíztad meg bevallási kötelezettséged teljesítésével, a rendelkező nyilatkozatot lezárt borítékban 2017. május 10-ig a munkáltatójának is átadhatod
- Rendelkezésed csak akkor lesz érvényes, ha adódat befizetted és nincs adótartozásod

Hogyan fizetheted be az adót?
- Az új online felületen és a kijelölt ügyfélszolgálatokon bankkártyával.
- Lakossági folyószámláról átutalással.
- A NAV ügyfélszolgálatain POS terminálon keresztüli bankkártyás befizetéssel.
- Készpénz-átutalási megbízással, azaz csekken, amit a NAV honlapján vagy ügyfélszolgálatain igényelhetsz

Adó befizetése részletfizetéssel

Adódat pótlékmentes részletekben is befizetheted, ha a fizetendő személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás összesen nem haladja meg a 200 000 forintot.
Legfeljebb hat havi, egyenlő részletekre osztott részletfizetést kérhetsz a bevallás erre vonatkozó pontjának kitöltésével. Az első részlet megfizetésének határideje 2017. május 22.


A 2016. adóévre vonatkozó bevallási kötelezettség teljesítésének határidejei:

2017. január 31. - Eddig bízhatod meg munkáltatód az adóbevallásod (16M29 jelű munkáltatói adómegállapítás) elkészítésével. Az elkészítéséhez nyilatkozni kell a munkáltatója felé. Ne feledd, nem köteles a munkáltató azt elkészíteni.

2017. február 27. - A 16SZJA jelű bevallás beküldésének határideje egyéni vállalkozók, általános forgalmi adó fizetésére kötelezett őstermelők és magánszemélyek, valamint az eva és kata hatálya alá bejelentkezett egyéni vállalkozók számára;

2017. március 15. - Az adóbevallási tervezet postai kézbesítésnek igénylési határideje.

2017. május 22. - A magánszemélyek és általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett őstermelők adóbevallásának beküldési határideje.

Remélem segítettem!

Bodor Marcsi


Becsatolom Neked a NAV tájékoztatót, ha érdekes lehet számodra, olvasd el!2017-01-18

Egyéni vállalkozás megkezdése

Kedves Olvasóm!

Ma volt egy megkeresésem egyéni vállalkozással kapcsolatban. Gondoltam, ha már úgyis utána kell néznem ezeknek a dolgoknak, ahogy haladok megosztom veled is az információkat, hátha szükséged van rá, és tudom, hogy van, akinek biztosan hasznosak lesznek ezek az írások.

Kezdjük azzal, hogy egyáltalán ki lehet egyéni vállalkozó, hogyan, miként. Mi lehetne jobb, mint a Belügyminisztérium oldalán található tájékoztató arra, hogy megtudj ezzel kapcsolatban mindent. Remélem segítek ezekkel!

Bodor Marcsi


http://nyilvantarto.hu/hu/evig_megkezdes

Az egyéni vállalkozás megkezdése
Jogosultak köre
Egyéni vállalkozó lehet:
 • a magyar állampolgár,
 • az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, az előző pontban nem említett olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát a Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.
*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc.

Nem lehet egyéni vállalkozó:
 • kiskorú személy, valamint aki cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll,
 • akit a 2013. június 30-ig hatályban volt közélet tisztasága elleni [a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) XV. Fejezet VII. cím], nemzetközi közélet tisztasága elleni (1978. évi IV. törvény XV. Fejezet VIII. cím), gazdasági (1978. évi IV. törvény XVII. Fejezet) vagy vagyon elleni (1978. évi IV. törvény XVIII. Fejezet) bűncselekmény,
 • akit korrupciós [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXVII. Fejezet], vagyon elleni erőszakos (Btk. XXXV. Fejezet), vagyon elleni (Btk. XXXVI. Fejezet), szellemi tulajdonjog elleni (Btk. XXXVII. Fejezet), pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni (Btk. XXXVIII. Fejezet), költségvetést károsító (Btk. XXXIX. Fejezet), pénzmosás (Btk. XL. Fejezet), a gazdálkodás rendjét sértő (Btk. XLI. Fejezet), a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő (Btk. XLII. Fejezet) vagy a tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni (Btk. XLIII. Fejezet) bűncselekmény
 • miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
 • akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztére ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
 • aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja. 
Egy természetes személynek egyidejűleg egy egyéni vállalkozói jogviszonya állhat fenn.

Hol intézhető
Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését be lehet jelenteni:
 • a Webes Ügysegéd alkalmazáson keresztül az erre a célra rendszeresített űrlapon (a továbbiakban: elektronikus bejelentés)
 • az ország bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (okmányiroda/kormányablak)
Elektronikus úton, a Webes Ügysegéd alkalmazáson keresztül történő, az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentéséhez Ügyfélkapu-regisztrációval vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval szükséges rendelkezni.
Az ország bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (okmányiroda/kormányablak - személyesen vagy meghatalmazott útján is - kezdeményezhető a bejelentés. A postai úton történő, papír alapú ügyintézés kizárt!
Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése iránti eljárás hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton nem folytatható le.

Szükséges iratok
Az ügyfélszolgálaton történő személyes ügyintézéskor személyazonosításra alkalmas érvényes okmányt (állandó személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), illetve a meghatalmazotti eljárás esetében magát a meghatalmazást is eredetben kell bemutatni.

Költségek
A tevékenység megkezdésének bejelentése díj- és illetékmentes.
Ügyintézési idő
Sürgősségi eljárásra nincs mód. Ha a bejelentő a Webes Ügysegédben található vagy az ország bármely járási (fővárosi kerületi) hivatala (okmányiroda/kormányablak) által rendelkezésére bocsátott bejelentési űrlapot megfelelően kitöltötte, a nyilvántartást vezető szerv haladéktalanul, automatikusan, az e célra rendszeresített elektronikus rendszeren keresztül beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát és az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét, majd az egyéni vállalkozót – azonosításra alkalmas nyilvántartási szám megállapításával egyidejűleg– nyilvántartásba veszi, és a Webes Ügysegéden keresztül megküldi, vagy a Hatóság közreműködésével átadja a nyilvántartásba bejegyzett adatokat tartalmazó értesítést a bejelentő részére.

Érdemes tudni
Érdemes tudni, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány a vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele, kiváltása nem kötelező.
Egyéni vállalkozás alapítása előtt ellenőrizze az " Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzékében " (ÖVTJ kódok), hogy a folytatni kívánt tevékenység engedély, illetve bejelentés köteles-e, és tájékozódjon a tevékenységi körök képesítési követelményeiről a hatályos jogszabályokban, a kormányablakokban vagy az okmányirodákban.  Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba olyan tevékenységet jelenthet be, melynek gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat teljesítette. Amennyiben nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, köteles azt bejelenteni, mely alapján hivatalunk törli a tevékenységét.
Az egyéni vállalkozói tevékenység a nyilvántartásba vétel napján kezdhető meg.
Ha a bejelentő a bejelentési űrlapot nem megfelelően töltötte ki, erről a tényről – a bejelentés hiányainak, illetve hibáinak megjelölését és az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentés nélküli megkezdésének, valamint folytatásának jogkövetkezményeire való figyelmeztetést tartalmazó – a Webes Ügysegéd felületén azonnal automatikus visszajelzést kap.
A bejelentett adatok ellenőrizhetőek az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában.

Elektronikus ügyintézés
Az egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek többsége elektronikus úton, a Webes Ügysegéd alkalmazásban intézhetőek. A szolgáltatás Ügyfélkapu-regisztrációval vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval vehető igénybe.
 • a tevékenység megkezdésének bejelentése
 • az adatváltozás bejelentése
 • a tevékenység szüneteltetésének bejelentése
 • a tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése
 • a tevékenység megszüntetésének bejelentése
 • egyéni vállalkozói igazolvány igénylése
  Kizárólag elektronikus úton kezdeményezhető:
 • az adatváltozás bejelentése
 • a tevékenység szüneteltetésének bejelentése
 • a tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése
A WEBES Ügysegéd HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
Bejelentkezés
A szolgáltatás a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül vehető igénybe, tehát
 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval
szükséges rendelkezni.Ügyfélkapu-regisztráció igényelhető személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, illetve elektronikus úton – amennyiben az ügyfél rendelkezik – a 2016. január 1-jét követően kiállított új személyazonosító igazolvánnyal az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen./p>
Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztráció igényelhető személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.
A szolgáltatással kapcsolatos kérdésekkel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.
AZ ÜGYINTÉZÉS MENETE
Új bejelentés, illetve kérelem indítása és bejelentkezés
Új kérelem/bejelentés/nyilatkozat indításához a legtöbb szolgáltatás esetében be kell jelentkezni az alkalmazásba a KAÜ-n keresztül, ahol valamely ott felajánlott bejelentkezési lehetőséget kell kiválasztani. Ezt követően, néhány másodpercen belül automatikusan megjelenik a Webes Ügysegéd főoldala.
Személyes adatok megadása az első belépéskor
Sikeres azonosítást követően a Webes Ügysegéd első használatakor meg kell adni a hiányzó természetes személyazonosító adatokat és az elektronikus levélcímet (e-mail címet) is.
Bejelentés/Kérelem összeállítása
A sikeres azonosítást követően a kiválasztott ügytípushoz tartozó űrlap jelenik meg, amelynek mezőit értelemszerűen kell kitölteni.
A Webes Ügysegéd a kitöltés során ellenőrzéseket végez, amelynek eredményeként megjeleníti az esetleges hibákat.
Bejelentés/Kérelem benyújtása
A bejelentés, illetve a kérelem benyújtásával az ügy intézése megkezdődik, amelyet a Webes Ügysegéd visszaigazol.
Bejelentés/Kérelem státusza
Ismételt bejelentkezéssel akár utólag is megtekinthetők a Webes Ügysegédről indított ügyek és azok ügyintézésének állása.
A bejelentett adatok ellenőrizhetőek az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában.

Óvatosan a webáruházakkal - főleg ha számlára is szükséged van

Kedves Olvasóm!

Szoktál vásárolni webáruházban? Igen? Ugye milyen egyszerű? Van pár percünk, irány az internet, megnyit az áruház oldala, klikk ide, klikk oda, kosárban a cucc, fizetési lehetőségek tárháza, előre kártyával, előre utalással, utánvéttel házhoz szállítással, pick pack pontra történő lekérés ahol fizethetsz készpénzzel vagy bankkártyával, csomagátvétel automatánál. Olyan egyszerű, kényelmes, főleg ha megszokott, jól bevált termékeket rendelünk megbízható helyről, de mi van, ha hiba csúszik a szerkezetbe?

Naná, hogy pórul jártam az egyik ilyen webáruházzal. Emlékszel még arra a tavaly nyári vásárlásomra, amiről szeptemberben kezdtem el cikkezgetni? Ott nem kaptam meg a vásárlásért járó, az oldalon egyértelműen feltüntetett termékeket, majd a Fogyasztóvédelemhez fordultam, ezt követően már kaptam egy csomagot, s végül még plusz ajándékkal is zárult a történet. Igazából most januárban érkezett meg a Fogyasztóvédelem határozata arról, hogy igen, igazam volt, s kiderült, hogy azért próbálkoztak menteni a menthetőt, de mivel mindent dokumentáltam, lementettem, eltettem, így bebizonyosodott igazam, s végül amit szerettem volna, azt megkaptam, a céget pedig kötelezték, hogy tartózkodjon a fogyasztók számára megtévesztő tájékoztatás közzétételétől, továbbá a beérkező panaszok elutasítása esetén tájékoztassa a fogyasztókat, hogy mely hatósághoz, szervezethez fordulhat, amennyiben kifogása továbbra is fennáll, ismertették milyen következménye lehet annak, ha a feltárt hibákat, hiányosságokat nem szünteti meg...stb. Egy 8 oldalas levélke, ami számomra egyenlő volt azzal, hogy igen, igazam volt, s jól tettem, hogy nem hagytam magam.

Most megint valami hasonlóba sikerült lépnem. Még tavaly rendeltem az egyik webáruházból egy terméket, s kértem, küldjenek erről számlát is. Kértem azt is, hogy időben tájékoztassanak a csomag érkezéséről, mert tudtam, hogy lesz egy 2 napos előadásom, s éreztem, hogy ez gond lehet. Úgy is volt, mert pont akkor kaptam egy sms-t, hogy érkezik a csomag, s egy mailt, hogy tudom módosítani a kiszállítást. Módosítottam is, de hiába, mert a futároktól úgy tudom, hogy igen ritkán kapnak olyan működőképes eszközt amivel követni tudnák a vevők ilyen jellegű módosításait,tehát kösz a levelet, semmire nem mentem vele. A futár kedves volt, pár sms váltás, hogy bocsánat, napoljuk a témát, így 2 nappal később újra jöttek a csomaggal. 

Számla? Na az nem volt benne. És itt kezdődött ez a történet. Megkerestem a visszaigazoló mailt, és írtam arra, hogy bocsi, nem kaptam számlát, pedig de vártam, és kellene is. És akkor innentől megnevezve a résztvevőket, leírom mi történt. Ezt kaptam a levelemre:

Kedves Mária!
A forgalmazó a számlát elektronikus úton küldi meg önnek.
Üdvözlettel:Digital group
MEGVESZED.COM - a kedvezményes vásárlás nálunk kezdődik!

Gondoltam sebaj, akkor irány a webáruház. A kapcsolatoknál ezt találtam:
Kapcsolat, elérhetőségek
Magyar nyelvű ügyfélszolgálatunk hétköznap 10-18 óra között készséggel fogadja megkeresését elsősorban írásos formában, de lehetőség szerint a +36702551144-es telefonszámon is elérhetőek vagyunk. 

Hívd már fel ezt a számod. Ne aggódj, egy forintodba sem kerül, mert próba szerencse most is felhívtam mielőtt leírtam ezt a mondatot, és egy kedves női hang tájékoztat, hogy Ez a szám jelenleg nincs hozzárendelve egyetlen előfizetőhöz sem.

Hmm. Sebaj. Van lehetőség név, cím, telefonszám megadásával üzenetet küldeni. Még ellenőrző kód is van, nehogy kiderüljön, hogy robot vagy :-D Hát, meg sem tudom mondani, mennyi üzenetet küldtem. Fogalmam sincs kinél landol, mert se egy visszaigazoló, hogy megkaptuk levelét, majd válaszolunk, vagy egy válasz. Ahhh. 

Sebaj, irány a facebook. Ott is megkerestem őket. Na végre, kaptam választ. Hogy mit? Hát ezt:
Kedves Mària!

A problémát kérjük az ugyfelszolgalat@grandoshop.com felé jelezze.

Üdvözlettel:Megveszed Team

Csak megsúgom, hogy ez a mail cím a már fentebbi Digital Grouphoz tartozik, akik már egyszer tájékoztattak, hogy majd a forgalmazó küldi a számlát.

Sebaj. Még egy levél nekik, hogy hátha mégis küldenek számlát. A válasz ugyanaz mint előtte. A forgalmazó megküldi mindenkinek a számát. 

De ki a forgalmazó basszus? Még mindig nem tudom. Mutogatnak egymásra, és ennyi. Fel is tettem kérdésem ismét, mert korábban nem kaptam választ.

Még mindig nem tudom ki a forgalmazó, akitől a számlát várnám, pedig már kérdeztem előző levelemben.

Volt egy olyan megjegyzésük, keressen a spamek között a levelet, lehet ott van. Hát annyi hülyeség jön minden nap, van amit letiltok, és pár nap múlva megint ott sunyul a levelek között valami huncutság, s van amiről le sem tudok iratkozni, honnan tudjam, kitől várjam a levelet, ezért megkérdeztem 

A megveszed.com irányított Önökhöz. Kihez fordulhatnék, milyen feladótól keressem a számlát tartalmazó levelet?

Igazából itt már párhuzamban ment a levelezés és a facebook üzenetváltás, de itt elvesztettem mindenkit, mert már nem jön válasz.

Próbálkoztam még egy NAV-hoz megírt levél megküldésével, hátha akkor gyorsan kapok egy számlát, de semmi. Úgy néz ki, tényleg el kell küldenem az illetékes hivatalhoz, pedig az a lágy szívem eddig nem engedte.

Végül van erre is időm, mint a korábbinál, hogy a végére járjak. Igaz a könyvelésbe betenni már totál macera lesz a számlát, pedig ezt is írtam nekik, év vége, év zárás. Tesznek rá. Most gondolj bele, érkezik egy csomag a céghez, mondják neked, hogy van nálad pénz, fizesd már ki, aztán majd elszámolsz vele a pénztárba, de nem tudsz mivel elszámolni, tehát futhatsz a pénzed után. Bosszantó, de tanulságos. Csomagot felbontani, mielőtt kifizeted, bár ezt meg szerintem a futár nem engedi, bár így lenne korrekt, és aztán azt mondani, kösz nem veszem át. 

Na most csináltam egy jó kis reklámot az áruháznak, mert hát a negatív reklám is reklám (remélem kapok érte jó kis jutalékot :-D ), de akkor kezdődjön újra egy tortúra, s menjen a levél a NAV-nak és a Fogyasztóvédelemnek, és soha többet semmit a megveszed oldalról, mert ha egy számla megküldése ekkora probléma, akkor mi lehet, ha minőségi kifogásod van, vagy elállnál a vásárlástól, hisz a jogszabályok szerint 14 napon belül megteheted, mint ahogy jogszabály szerint számlát is kellene adni. 

Bodor Marcsi