2016-01-18

Az egyszerűsített bevallás – adóhatósági közreműködéssel

A 2015. évi adóbevallással kapcsolatos határidők, tudnivalók

VII. Az egyszerűsített bevallás – adóhatósági közreműködéssel

Ha 2015. évre vonatkozóan személyi jövedelemadó bevallás benyújtására vagy kötelezett, és nem kértél munkáltatói adómegállapítást (vagy azt munkáltatója nem vállalja), illetve adónyilatkozatot sem nyújt(hat)ottál be, akkor e kötelezettségének egyszerűsített bevallás választásával is eleget tehetsz.

Amennyiben 2015-ös adóévről nem kell adóbevallást benyújtanod, de az állami adóhatóságtól kapsz bevallási csomagot, akkor azt nem kell kitölteni, azzal további teendő nincs. Előfordulhat, hogy az állami adóhatóság által kiküldött bevallási csomag címzettje a kézbesítéskor már nem él. Ebben az esetben az elhunyt magánszemély hozzátartozói nem készíthetik el az adóbevallást, az állami adóhatóság határozattal állapítja meg az adó összegét.

Határidők:

2016. január 29-ig postázzák a névre szóló bevalláshoz szükséges csomagot.

Az elektronikus úton bevallást teljesítők az állami adóhatóság honlapján (www.nav.gov.hu), az SZJA menüpontra történő kattintás után tölthetik le a nyilatkozatot, amelynek kitöltéséhez az ÁNYK (AbevJava) kitöltő- és ellenőrző program nyújt segítséget. A kitöltött, aláírt nyilatkozat postára adásának, illetve elektronikus úton történő beküldésének határideje: 2016. február 15.

A határidő elmulasztása jogvesztő, vagyis a nyilatkozat határidőben történő visszaküldésének elmulasztása esetén igazolási kérelmet nem lehet benyújtani.

Ilyen esetben a bevallási kötelezettség a 1553 számú bevallás, illetve a törvényi feltételek teljesülése esetén a 1553ADÓNYILATKOZAT elnevezésű nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával teljesíthető.

Érvényes nyilatkozat esetén az állami adóhatóság a 1553E jelű egyszerűsített bevallását legkésőbb 2016. május 2. napjáig (tekintve, hogy a törvényi határidő 2016. április 30., és az azt követő 2016. május 1. napja munkaszüneti nap) megküldi postai vagy elektronikus úton. Az elkészített egyszerűsített bevallást a kézhezvételt követően vagy elfogadod, vagy az adatokat javítod, esetleg kiegészíted. Amennyiben a 1553E jelű egyszerűsített bevallásban foglaltakkal egyetértesz, abban az esetben a nyomtatvánnyal nincs semmi teendőd, azt nem kötelező visszaküldeni az állami adóhatóság részére. Ha a bevallást kiegészítve, javítva - vagy nem javítva - visszaküldöd, úgy az aláírt bevallást 2016. május 20. napjáig kell postára adnia, vagy elektronikus úton (ha rendelkezel ügyfélkapus regisztrációval) megküldeni az állami adóhatóságnak. A NAV felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a 1553E jelű egyszerűsített bevallást 2016. május 20. napjáig nem küldi vissza az ügyfél, úgy az állami adóhatóság által kiküldött bevallás az Ön által benyújtott bevallásnak minősül.

Amennyiben a kiküldött 1553E jelű egyszerűsített bevallás kiegészítésre szorul, a bevallást  mindenképpen vissza kell küldeni. Ilyen eset lehet például a családi kedvezmény megosztása, közös érvényesítése, vagy ingatlan, vagyoni értékű jog, illetve ingó vagyontárgy értékesítése vagy visszafizetendő adókedvezmény keletkezése.

A 1553NY nyilatkozat felsorolja, hogy mikor választhatod az egyszerűsített bevallást:

Egyszerűsített bevallási nyilatkozatot tehet például, ha: 
* ingatlan átruházásából származott bevallásköteles jövedelme (akkor is, ha adókiegyenlítést kíván figyelembe venni); 
* ingó vagyontárgy értékesítéséből származott bevallásköteles jövedelme;
* vagyoni értékű jog átruházásából származott bevallásköteles jövedelme (pl. haszonélvezeti jog, használati jog, földhasználat stb.); 
*termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából kifizetőtől származott bevallásköteles jövedelme; 
*az adóévben egyszerűsített foglalkoztatás révén is szerzett bevételt;
*magánnyugdíjpénztártól kedvezményezettként részesült nem szolgáltatásnak minősülő kifizetésben; 
*mezőgazdasági őstermelői tevékenységéből adóköteles bevétele nem származott vagy mezőgazdasági őstermelői tevékenységével összefüggésben nemleges nyilatkozatot tesz, vagy bevételéből nem kell jövedelmet megállapítani; 
*osztalékból származott jövedelme, és annak adójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót nem számol el; 
*értékpapír kölcsönzésből származott jövedelme; 
*vállalkozásból kivont jövedelme keletkezett; 
*az Szja tv-ben meghatározott sorrend szerint kíván az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezményeket érvényesíteni; 
*az összevont adóalapot csökkentő családi kedvezményt (ideértve a családi adóalap, illetve családi járulékkedvezményt is) érvényesít; 
*rendelkezni kíván nyugdíj-előtakarékossági és/vagy az önkéntes kölcsönös biztosító- pénztári számlára és/vagy nyugdíjbiztosítási szerződésre tekintettel történt befizetései alapján (kivéve külföldi biztosítóval kötött nyugdíjbiztosítási szerződés alapján történő rendelkezés);  *visszafizetendő adókedvezménye keletkezett (kivéve, ha nyugdíjbiztosítási szerződés tekintetében a visszafizetendő összeg levonására a biztosítónak részben vagy egészben nincs lehetősége);
*valamely bevételének adózására az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szabályai szerint kíván eleget tenni, és az Ekho törvény szerinti különadó fizetésére nem kötelezett, ezt az adózási módot a törvény rendelkezéseinek megfelelően, jogszerűen választotta, valamint a kifizetőtől nem vállalta át a kifizetőt és az Önt terhelő ekho megállapítását, bevallását, megfizetését;  *olyan jövedelmet szerzett, amely után a kifizető (munkáltató) az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségét teljes egészében megfizette, vagy ezzel összefüggésben év közben nem keletkezett előleg-fizetési kötelezettsége.

És azt is, hogy mikor nem választhatod:

Adóhatóság közreműködése nélkül kell az adóbevallásod elkészítened, amennyiben:
*a bevételét terhelő adóelőleg megállapításakor a kifizetőnek tett nyilatkozatában költség levonását kérte, kivéve, ha ez igazolás nélkül elszámolható költség levonására vonatkozott; 
*az adóévben valamely önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által jóváírt támogatói adományban részesült; 
*a nyugdíjbiztosítási szerződése kapcsán keletkezett visszafizetendő kedvezmény összegét Önnek kell bevallania és megfizetnie 6 ; 
*az adóévben egyéni vállalkozó volt – kivéve, ha az adóév egészében szüneteltette a vállalkozói tevékenységét;
* az adóévben mezőgazdasági őstermelő volt és e tevékenységével összefüggésben adóköteles bevétele származott, és nem tesz nemleges nyilatkozatot; 
*a fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választotta,
*az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint különbözeti-bírság  fizetésére köteles (ideértve a családi járulékkedvezmény jogosulatlan érvényesítéséből származó 10 ezer forintot meghaladó befizetési különbözet miatti 12%-os bírságot is); 
*ingatlant - egyéni vállalkozónak nem minősülő - bérbeadó magánszemélyként (ideértve az egyéb szálláshely-szolgáltatót is) értékcsökkenési leírást számol el az Szja tv. 11. számú mellékletének rendelkezései szerint; 
*termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származott olyan bevallás köteles jövedelme, mely után a 14%-os egészségügyi hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése Önt terheli;  *privatizációs lízingből származott jövedelme;
* árfolyamnyereségből származott jövedelme;
*egyéb forrásadós jövedelmet szerzett és utána az adót, adóelőleget Önnek kell bevallani és megfizetni;
* az adóévben tartós befektetésből származó jövedelmet szerzett;
*ellenőrzött külföldi társaság, egyéb szervezet által juttatott jövedelmet szerzett;
*az adóévben ellenőrzött tőkepiaci ügyletből, csereügyletből származott jövedelme/ vesztesége, illetve ha a keletkezett veszteségre tekintettel adókiegyenlítést kíván elszámolni;
*önkormányzatnak történő lakás bérbeadásával összefüggésben a szerződése megszűnt és adófizetési kötelezettsége keletkezett; 
*olyan bevételt szerzett, amely nem kifizetőtől származott, vagy amelynek adó- vagy adóelőleg megállapítására Önmaga köteles (kivéve az ingó vagyontárgy, ingatlan, vagyonértékű jog átruházásából származó bevételt);
*a kifizető által megállapított adó módosítására az adóbevallásában jogosult (pl. árfolyamnyereségből származó jövedelem és annak adója), 
*külföldi illetőségű magánszemély;
*olyan adóköteles jövedelme volt, amely külföldön (is) adóztatható vagy amely a jövedelemszerzés helye szerint nem belföldről (nem Magyarországról) származott; 
*olyan jövedelmet szerzett, amellyel összefüggésben egészségügyi hozzájárulásra előleg-fizetési kötelezettsége keletkezett, melyet Önnek kell megállapítania, bevallania és megfizetnie
*a jóváhagyott osztalék adójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számolt el,
* utóbb jogosulatlannak minősül az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásra vonatkozó választása (különadó fizetési kötelezettség terheli), vagy a kifizetőt és az Önt terhelő ekho összegének bevallását és megfizetését a kifizetőtől átvállalta. 
*az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetéshez kapcsolódó adóalap - kedvezményt érvényesít, 
*a magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadójáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevételt szerzett.

2003. évi XCII. törvény
az adózás rendjéről
Az egyszerűsített bevallás
28. § (1)  Az az adózó, aki a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott feltételek alapján nincs kizárva az egyszerűsített bevallás választásának lehetőségéből, és munkáltatói adómegállapítást sem kért, vagy az adó megállapítását a munkáltató nem vállalta, az adóévet követő év február 15. napjáig az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus úton az adóhatósághoz bejelenti, hogy adókötelezettsége teljesítéséhez az egyszerűsített bevallási lehetőséget választja. Az egyszerűsített bevallás választásának további feltétele az adózó belföldi lakcímének közlése. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.
(2) Az adózó a munkáltatói adómegállapítás, továbbá az egyszerűsített bevallás helyett választhatja, hogy adókötelezettségét önállóan teljesíti. Ha az adózó több bevallást is benyújt, az elsőként megtett bevallás (ideértve a munkáltatói adómegállapítást is) minősül az adózó bevallásának.
(3) Ha az adózó nem választja sem az egyszerűsített bevallás adóhatóság általi kitöltését, sem a munkáltatói adómegállapítást vagy a munkáltató ez utóbbit nem vállalja, adóbevallási kötelezettségét köteles önállóan teljesíteni.
(4) Az adózó az egyszerűsített bevallás választásának bejelentésével egyidejűleg - az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus úton - nyilatkozatot tesz az egyszerűsített bevallás kitöltéséhez, különösen az adókedvezmény érvényesítéséhez szükséges, az adóhatóság nyilvántartásában nem szereplő adatokról, tényekről, körülményekről.
28/A. §  (1)  Az adóhatóság az adózó nyilatkozata és a havi adó- és járulékbevallásra, valamint adatszolgáltatásra kötelezettek bevallása, illetve adatszolgáltatása alapján megállapítja az adó alapját, az adót, a visszatérítendő adót, illetőleg a befizetendő adót, és az ezeket tartalmazó egyszerűsített adóbevallást, valamint az annak alapjául szolgáló, nyilvántartásában szereplő adatokat április 30. napjáig postai vagy elektronikus úton közli az adózóval.
(2) Amennyiben az adózó az egyszerűsített bevallásban feltüntetett adatokkal, illetve az annak alapjául szolgáló, az adóhatóság nyilvántartásában szereplő adatokkal nem ért egyet, a bevallás adatait javíthatja.
(3)  Ha az adózó a (2) bekezdés szerint javítja bevallását, a javított bevallást május 20-ig visszaküldi az adóhatóság részére.
(4)  Az adóhatóság az adózó javítása alapján ismét kiszámítja az adó alapját, az adót, a visszatérítendő adót, illetőleg a befizetendő adót, és erről, valamint a befizetendő vagy visszatérítendő adó összegéről június 20. napjáig értesíti az adózót.
(5)  Az adózónak az adót május 20. napjáig kell megfizetnie, ha nem került sor az adóhatóság által közölt adatok javítására. Az adatok javítása esetén az adót az adóhatóság értesítésének kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megfizetni. Az adóhatóságnak a visszatérítendő adót május 20-tól, vagy a javítás alapján módosított bevallásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell kiutalnia. Az adóhatóságot a kiutalás időpontjában fennálló, általa nyilvántartott köztartozás tekintetében megilleti a visszatartási jog.
(6) Ha az adózó az adóhatóság honlapján közzétett program segítségével javítja a bevallását és a javított bevallást elektronikus úton vagy aláírásával ellátva papíron visszaküldi az adóhatóság részére, a (4)-(5) bekezdéstől eltérően az adóhatóság a javítás eredményéről nem küld értesítést, és az adózó az adó megfizetésére május 20-áig köteles.
(7)  Az adóhatóság által adózó részére küldött egyszerűsített bevallás - ha azt az adózó május 20. napjáig nem küldte vissza, vagy nem javítva küldte vissza az adóhatóság részére - az adózó által benyújtott bevallásnak, a megállapított, és az adózóval közölt adó az adózó által bevallott adónak minősül. Ha az adózó az adóhatóság által megküldött egyszerűsített bevallást a (3) bekezdés szerint javítva küldte vissza az adóhatóság részére, a visszaküldött, javított bevallás az adózó által benyújtott bevallásnak, a megállapított, és az adózóval közölt adó az adózó által bevallott adónak minősül.

Remélem segítettem!

Üdvözlettel,


Marcsika

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése